काव्यनाम। किरताश्नेनय | कविनाम भारवि॥. .: च, ^ /‰

---$---

टौकानाम घरटापथ

न.

, टीकाकष्नाम

| मलिनाथ 4

< / © ^>! ` 2.) 140.

चकच्ये्ग संख्य | अष्टादश ९८५ >~ अजगाम ध्चोकससय ` रुकपञ्चाश धिकसदसं ५०५५ छक 3 करयपाभ्युपताखलुभःफलम्‌ ९॥ ------>+ ©>)

॥:

शाकषडग्निसंप्ेन्द सम््िनेवल्रेभ्मुभे

शके १७३्द्‌ .॥ बनद्राडिगसुभूम नादियवतवर संम्‌ १८.९९. ^ ॥..स॒न -९९२९ साच जतरफएद्यसितियनेतृनेयारेमदाशर्‌ ~ भे,

वेटभूमिवसु चन्द्रमासनङसवीप्रमान माह ज्‌नकेवाड्‌ सादप्योयन्धप धान सन्‌ ९८९४ इंसदी | ताः २२ ज॒न॥

------- न) -

नगरेकलिकल्राख्ये ~~ + टच्पाकु री विद्ाकरमिभरेण ैबिशिमेणधी मना'॥ ९॥ सम्यशोधयिवाथ काथ्यंटीक्षासमन्वितम्‌ ) म्‌ द्‌ श्तरेणयन्नेन न्यासितंसुधिय्प्द्‌ञर्‌ ॥२॥ विनापरिश्रमधीरःपठ यन्तपठन्तच तटः थेमद्भि तद्चेत्सषटो कङ्धाव्यमु मम्‌ संसछतयच्रे कदर परे अओमदनपालेनाद्धितम्‌

|

पी 9) सी ® *

9 श्रीगरेशप्रमः॥ अद्धङ्गीकतदाम्णद्यमपिगाणतुरगियन्‌ पितृभ्या श्ञगत स्वस्मेक खचिन्र नत ९॥ आकन्बेनगदालमबदेरम्बचर णाम्बज म्‌। श्ष्यन्तियदरनुम्सशयद्ःप्यदेना्धैयः॥ २॥ तदि्यमव्ययन्चामसारस -लम॒पाखपहे यप्परसादापप्रलो यन्तेमोदान्धतमसच्छट; वागोज्काणभुजो

मजीगण ट्‌ वावासोचवेया को मनतस मरं ख्तपन्नगगवौगुम्परेवुचाजागरीन्‌ ' वाचामाकलयद्रदस्यमखिलं यश्ाक्षपाद स्फरलोकेभूढाटुःप ्मेवविटुःवे से ग्यजन्धंयशः मच्िनाचकविःसोथंमश्टात्मारुजि्े्ा तत्किराताजैनी याख्यंकाव्व्याख्वातुमिच्छति ॥५॥ नारिकेलक्रलसम्मितकजाभारवेःसपदि नदि भञ्यते। सद यन्तरसगभेनिभैरंसार मस्यर सिकाययेग्छितम्‌ नानानिब न्विमे कपदेनितान्तं शं कवचं खिन्नधियामरेङम्‌। कन्ेशमिहमा रविकाव्ययन्धेघरटप्रथं मपिनूतनमातनिष्ये ® इहान्वयमुखेनेवस्केया

श्यायनेमम्रा नामूलेलिख्यतेकिशिञ्ञ नपेश्ठितमु ने अथतनभवान्‌भार विनामारकपिःकाद्यंयशसेऽथेशतेव्यगहारविदेधिवेतरक्षये। सद्ःपरनिषयेका नासंमिततयापदेश्यङद्यादुलंकारिकव्ननप्रामारयात्काव्यसयनकओरेवःसध नोकाचाचागेश्चकृममरेदितिनियेप्रथससासूत्ागदिवयताच्चपश्यन्‌धिर्शाओ -

44

तिद नोपोसमहानादचिकोयैिभोगिताधिपिसमापिसमदायापिषयेद जला

समी ९॥ फल साधनलादाशीमैमस्कि याबस्हनि्दैशेबापिलेनदमखमिाडाशैवाददून्यम

९॥ सप्धमुसलक्नायबनेषरखयुधिर रपि यच पति ्रियर्‌ति। ञ्राटितःशीश्दप्रयोगाद्णेगणादि.्पुह्धिर जे।पयुज्यते.} त्‌ 1 टुत्न्देबता वाचकाः हायेचभद्रादि कच्वकाः तेसंवे नदति ःसयसिपित्पिगण तापिचेति। करूशंनिवाखक्रै जन निप जनपदे. लक्‌ तेवामधिपसयदुःयै धन्यस नीं शेषेवषटो चिप्र थाः कमै कैतेःरुतीतिकमेणिषक्षो। पासते ्रनयेतिपालसीतामया ्ापिकामि्यथे "पुजा रगमृलवान्छम्पद इतिभावः | करणाधिकरणयोश्चे बेणाच्कर शव्या

अगरेशावनमः श्ियःकरूशामधिपस्यपालनीम्जासुषृ्निय मयद्कवे , दितुम्‌ सव्थिलिक्कीविदिकःखमाययोयुधिष्िरं डेलबनेषनेजर, ९॥

शभिच्यादि नाकौ प्‌। दु आशुजनेधुमिवये। परजास्यात्न्ततोलनद्‌ मरः वु यवरेदितलालंयवनेषरंअयुद्कनियुक्तवान्‌। बशेपशस्छिरसयासोतिनिपर चदु: तदक्‌ स्मरणंकोलैनंगेिःपर्ठणंग्‌ छामाणाम्‌ संकल्योऽध्यवसाय श्कियानिषैतिरे व्व ॥९॥ रुतन्यथनमष्टागम्प्रबटन्तिम नीविखः विषरौ तम्ब्रह्मवयैमेनदेवाष्टज्षराम्‌ २॥ रुत ट्‌ ष्टमिधमैथु नामावम्परशस्तिः सीगरहमाचरोतखलिङ्गश्चिह्षमस्यास्तोतिवगिि ङ्गौ ब्रहम चारि यवान्‌ द््पथेःखं लियक्तबनेचरतीनिदनेषरःविरमिल्िरथक प्जनदाेषडम भ्‌१ रः चैरेष्टदतिटप्र्यःतषयहयेरुतिगडल मिष्य क्‌ विदितेन . तिविदितभ्र ृ्ानाक्षानदान्‌हष्ययेः अरे श्ादिम्योजिन्यनूद्थधःअथ्वाकभेरि

कमे धमै पाकरत विदितः पुृतालविदि पदषु ्येषडमशयवापिपो तागाशे मृकाव्राह्मसाव्भिक्ताथातरद्‌ थदिकवेष्च धुवं नुकनेरिक्रसछकमे क्य सस्यविधाना = भावात्‌ कडेमवर्थौ यविभक्रमेवाम्तीर्तिबिभक्राः पीत . मेषामस्ततिरतामुक्रमेवामस्तो तिभुक्ताद्‌ ति अरधबाखतनरपटसेपेऽवद्ष्टव्यः , विभुक्ठधनाविमकरूपौ तर पीते टकाःपोतय्चक्रा्ाभिकताद्‌ ति अवलाप शशा धैमा केय्य यखप्रयेगरुवन्ेपर(डभसतःदिपक्रभ्वा तरः ट्‌ चचचधनस्यय तेपीत (६ चभा्टदकसयपी तलङ्ग ्वरेष्यतेमु् ब्राह्मणा द्यच जनस्वैभेकलम्राह य्‌पच्येतदति। तद्ध वापि वुत्निगतंविदि वेट्‌ तरि वनेचरेखपच स्यति जलंय॒ष्प्राखपोनेवड््येव व्राता जथेत्राविदितःविदितवान्सु कमेकाद प्यव यकर आसितःक्ैरीच्यादोयथाद्ृधातेर थैन्त

रवुत्ेधाष्बथेनेापसंयदः \ प्रखिङ्धेर्‌ विवक्तानःकम्ीरोकमिकाक्ियेति पती + हारटि ना्ञापितड्‌तिवा द्धेन बनेदधेतास्येतपोवने यदा देड्‌ तेगनेधस््ा्नन्‌ दी तंद्धीतमेवद्धेतःतच्वतद् नद्युतस्िन शेकमे दारि रहि तेद ्येःयुधिर शेस्थिरयु धिद्िरन्मेरजम्‌ लन्ता्प्नम्याल्ञायामि्यनुक्‌ गवियुधिभ्यास्थिरइ्‌ तिषलंसमाययेसमाननः अजनवनेयने चरद्‌निद्धयेःखर बन्नन समदाययेरे कटेबावनत्थावुश्यनुप्रासेनमायंकारः। अस्मिन्सुगे वंश स्थवु्नम्तस्क्त णम्‌ नेतवंशस्यमरौरितञ्नरविति ॥५९॥ *#*@*@>@ @ ४७ + सम्प्रतितच्छालेचिततनं टे शयन्‌लद्छतद्ग सम्पन्ननमा शयन्नाह रु तभा मखेद्ि^हूत प्रशामसखचन्कालान्ितनालुः नमसा स्स पन्ने तरि दया नेन ये रद्भिबह्ेवशद्ष्टेदद् चमरः मिनालायन्तीरनामीं मदठजेदुभिहिरकनियग्रहशातंपरदानल्निे दिव्यो पयिय्यतः -

॥कि०्स०]| टःशदधेतिशत प्रयः } नसवनेषर मर नरभ कथमीदुक्‌ञ्रप्रिथेरङ्ञेवि `.

॥सगो ९॥ क्षापयामीतिमनसिनच्रवाले्यथेः व्यभ चलेनरितिधानि लि | उक्तम

धैमयन्तरेषन्धोरेनसमथैयने नदीति हिक ितमिषठ + काय्यैविघात /

णः

खामिह्िताथिनःपुर्वाःमृयामिश्याभूतम्पियवक्तननेच्छन्ति ! अन्य

कतयाखामिद्रोहि गःस्युरितिभावः अमद ममोदामर्मयों कि ५८५

शेनिचाररणाडनिनौनिव्ामृत स+ 9 + १५१ *०.9 +

लथापिप्रियाहेरक्षिकदुनिद्ु रेति यकतोभरश्यसाभ्यमुज्ञ दुख याश्येना

ह्‌ | दिषामिति। रदस्येकान्तेसदनेष्रो दियं शतरणोकरमे णवी प्घाताच्द्धियेवि

नि + 1 "ॐ "क = ध. 8

अतपरयामसमही महीम जल ५पतेननिवेदयिष्य नविष्च येतखमनोनहिभियम्पवक्तमिच्छन्तिमृषादितैयिणः २॥ दि वौविधानायविधातुमिच्छनेर दस्यनुज्ञामधिगम्यभ भृतः ससोष वेदीव्यैवि शेवशलिनीविनिश्विताचौमितिवात्रमा ददे

, इन्तुमिन्यधेःत मथो्चमाववषनादितिचमु भाववचन प्यः | | चाद चैचनुथोमपिनदोवपूयापिषयोगै चि्यविशेयस्यालंकारनादे वाचक मषा्वयमारङदेमच्छतम्समानककेदमुन्‌िेिरनतम्क्नसेयधैः

| अतरुकभूमेतायुधिषठिर सयनक्मधिमन्यप्रा्यसु टु भावै वंशदसाम सु

~

`

` शददव्ययाटद्वावादिवादभूप्यम्ङदारसभावः ओदाय्येअैसम्यक्नि तयोद्ं

वोध्ये अभोदाण्यषद्सयानासजन्तमेपिलक्‌ यरो कियो थना ल्याचनरश्य पेट शदस्यपूषै निपातमकूवैनाष् जकशनेवपूवेन्कषातशाखस्यानि्यन | पा | पशं क्‌ [रिदि

लापरनात्नपूवेनिपातः ऊकश्चुकाधिकायाम्‌ अयमेव लङ्गशनेो रितिनिैशः

[वि

धूवेनिफलथमिषार निहनितितसुतविष्िवःह्े वीविशेकःते ना लने भते १ियि ईोदायेनिरेवशानोतान्ताश्ोच्ेणिपनिःविनिंख्ितधिविशेवत पमाशतेनिर्सी सरटेसलौद्तः धे 2 ॥.* ® *॥ दक्मपान्प्रदिमयावते) क्िख्मिसिति 1 दे पक्वा पिभिमग्न्रारदिभिरियधःवरन्तीतिचर संश रजरा ०४ खु पजन्ताकादिर्रतरुवषयतुयेषनतजार्‌ ¦ मधल मरित (रिःपवन्तिहनानखशत

मितिनीतिबाकधामते प्रण््ोन्रिदातुगद्ध मधोःखान्िननवञ्ुनीयाःनप्रतारं

` नियापुयकरकीभ ोरेिपिमेवदयनी याः प्रभभे ऽनु मोविभिः अनार सिल भतससोषथपाहिनभनिहििवट समभवः ¢ ये

शया सर ब््याद्‌ थर | चारपवारेच््लुरपवारश्द्तभ्यदेपटेनिपातद्‌ किनोसप्रमेनन्दकाष्यपितसाधषियंक मटुक्मिति येव: . बाएदो $थ वतन सेए दि ‰: कमद्ित मपा मनेद्रि परिखदवट्‌ सीमं अतम द्रे) यिरिक्न दवि णविस्तन्तधमिधः 1 प्री + 9, + तन्नौ मभावरक्जरभिष्याशं भवा 4 सद ति यःसलाऽमाचादिरधिपंखामि देधचितमवपस्िनि प्रि शनि (-डुषिशासौच्यादिनाश सेरटहादिपाठे द्धि कमेक नमसित पसित 'किम्‌शक्षेष {निसमासा

॥सगरी ९॥ कमकत बेवत्तिकम्‌। रित

॥कि०व०॥ रद्मिश्ोकः समोगमृन्कोधादिनासम्द्ान्येितिर धासदेनवकिद् रो ग्यस्ननितासक्सन

लेभवोयमवेदियन्डमयानिग्‌ठतत्द्नयबन्मैविद्धिवाम्‌॥ &

धतकपोथेन्तरन्यासोकक तिरत मान्धद्ोवाययनपर भा हरनि

दिष्ट रतस म्थैनभथेन्तरगसदनिता पोकः 9 भनक भवे वैन्पतिाद ङा प्यरिहर निरपः नसम दकम्‌ (द बटुरिग्याटि नाखलंपधच्ः} मपी वश्यीविङ्गवाकलने प्र कजनोमे माङ्शापामरजनाद्‌ थः} द्वप्रिमोमयं संयते पिष पिनिप कक्‌ लयोधाधद्ि पर नयवकेभकगपरमगे 1 त्र्किनित्रादर्कगनिष्व्यासतम तोरि ` सितियाभभे | वरपेयिरुदकयोदभदिषयै विं

| (वमिभ वैसोतिो$नुमाकहहा्मश्ठोमा बद्‌ तिभन नप्र सी दभेपयश टगत्र प्यव!

भुवेशशुपशगेदायतपश्षगा द्भ वते मिष्द्‌तिपा

वेनरभाधितीतिवनरभिवासिने भैख्योः र्त ` 1: मन्मनः | षर्‌ प्ययाम्‌। पिमे दर मथेतिगुरेदट

„+ +. - *

दनििशकरनसमोपिवनाि विन्द सेद रव्कदिकशनीदितिगषभेदचन शसुधोधनि, *9.॥

शकि ऊनो ® 9 9.९ © #। कार भाष |` कथत्पौति

॥कि०स्‌०॥ मिच्छथेकष्नः सताननृण दरा नतययेग

4

॥सया९॥ ैणनभ्यभेयश (9

न्पक्सास्सकतनहते पिटाए वन्नोमाप्पनःप्रक्टय ननो | ष्याशं वसेपिसष्ुग्रेलामे नमो वसी

निवच्चमो } निरोधकनेकुतान्राप्‌, [ रोदाहुतेष रः खेटे चयते नभ चदय र| अनमेुपेतवमनन्ूमिपर वरे मूत समुच्चय परिशायप्रम

तथापििह्य सनवन्त्रिगीदया तिक्र यशः |. सम भददमूति मनाकवक्रमसिजभ्यपिसक्गद्ाप्रनिःः ॥. स.

नाश्ाज्ये समाप्यवाच्छथे् नशदन). पमाघ्रपनशग्या तदु ४५ | तट्‌ कम्‌ का्प्रकाभे सृमापतशदानात्प् प्रकत नून रमेत्‌ येनेक्रटोवप्ररिद्धाह्छदस्मातत ¦

नखपद्ाधै विशेकशद्ाहिेभष रजमप्निनः

~$

[ानिातहप्कद्याजङ्गतपरणि

व्दति) सौः + 9 कन 9.9. ®+ नित नि 9 |

ननुकातयेकेवलातोबिरि्यग्वनोनिदशम्पेप्त्समसखष्णाद ) हतेति पस पुरौ गः अरो ऊतः शचवशोकामकोयाटीनावङ्गगाऽरिङ्मेदिरदिगिोदमाम्न | नतेननये्ुनिषिनकेतेवे वितो वाभिकादद्शप्पवर्मनिि गम्बरष नपु चभागटु'प्ाप्यीमनेरिपनाम टस

^| 0

1 निीरर वश्च पयोगातिन्तद्िर प्रमत्तश्च. १4 लद करैधिनेन म्युर्वकार ज्दयोग हतिधाघत्‌ यत्रा नय दिशः |. अमिष्यधेः। दनाशन्नन्यथेव्‌ मिनत) पसन के हीयामिदेकाय्येमकाय्रे ततिोयनप मगसर रुन विमि ` अ्यन्नन्दिवम्तन्द्र यावितन्धनेनेननयेनपेर्‌वम्‌ ®

वद्रानरेषीमाद्‌ 4 सखीनिति।. गपस्मयेनिर ङा सेऽतररव ए्दन्तितमनार कंाधु सन्धगकपटप्नि्यधेः चनु नीविनर्ुयान्‌परोतिय अचि कऋान्‌सलोनिदमिनायीषदअी वने जे कल्येतिरेषसषेटुमतिवेतिणि च्‌ \ णिञ्च ' ्याग्मनेषदम्‌। शेभन॑हृदयंवेषवेसुष्दोमिजाणि सुश्च ष्ेदेोमितामिज येरितिनिपाः। न्वभिभरोचादिभिःसमानम ने स्तुर्यद्कारन्दशे यते (अले ~~ छतमाधिपसण्येयछानतितपि |

-मीतिविभागृ ते॥ है ०.*.७* "1

~ धकिण्तण' भंनिगनरम्‌ पुरैलद्धिनेरपरान्वरेकना, सथो ९॥ दुग्ुर्ादनब दकः) ससवायुहकतेत

मि ....

के चि ५९३ ७14 ~क ~ -- . , { | * +

॥९ ~ -

/ ५।॥ ¢

नसितिपाक्िककर्मेषम्‌ ख्चाजर्यनूपमिणोरकेरयारवै क्‌} पश्र यतेद्खीखय रते अशधमाणक्ीनत 4

खयमवेष्यादिङ्तु भू मांस्कमान्तरलस्मवान्ना थर

4 रे फरण | समिय तिमषनप कया पदपरनिणदिरे भ्ये क्वि 4 कान्द

वयत्रमप्यसेक्तम्‌,। ययक ।- वयन्तरयर्‌ यतेभृ्धाच्ाज्ञाद्‌

पस्नाजगा्मनपदगि दम्भुनृलोति अवा केग्ः ननुकरमनर्बद्भावा

सखोनिषप्रीनिषुजऽत॒जोषिनःव मानमान्य बन्ुभिः | + | ससन्त शेयतेगतस्मररताधिप्ामिवसायुयन्धा ९०.

(६ ^ | [सास कोपे (सियमेषामि पे अच्यन्त कस्ायेषि कक मेशोनञ्चगिरिककममौनीर सद्मा दाक नेपदन्रभवति यथास्व चमारेहयतिम्ानिगिद्‌ रणरयन्तागतयायो कनः मु्यानो (~ [परतिन ¦ योक भो्मितिभ वण्ेवा्नेपद मिति ९० ॥# ®.*# ®+ @,+ || नकायक्विवगोप्रमा्युतीग्याइ मति वेधाधयधास्ंषि भ्यासंकोदैर | ( जयक्तमिति वचाधथवध्रासविभग्यासं विनिध्चेष्यदैः ! थाहुवषायथमितिनिफातनात्‌दविवेनपुसनय््कतोक | नः दि कृत्मी्कसानयलेपातःपश्चयातश्न सनििशेव एसः गहसे ` १९ „^ विद्यकेशः; | 4 ५.0 ` ११.९.०१. ¢<. 2 1 बकर मद्यसनि ष्ये धति | ~

नय ङा्धमोधेतममोनोगसन्किवगीः] लिकौ येकम गडाटकगेपषदौ यग ङेष्बनुर्‌ गाह वदा अयजो हपनिरफातनिरेचुेक सन नाप सरोनलखमितिका मधति टःखथमेथेकामः फनस्परहतुप- “1 कतिरधमरेश्वमाःसममेवेसेचये।हक सकमतसनेाज भन्ये ९९॥ ® * ¢+ >+ # (8717 अथो कजद्ोपा [-निरबमिति।,

असक्तमारधयतायथायशध) भूयिः तया | गुणानुः रगादिदसधमौ मदा ्गाधनेऽखनिगखःप सार न्‌ ९.॥ निरण्ययंघामनदानचच्िंननमूरि दानतिरश्थवन्िधाम्‌ कतैनेतस्यविशेवशालि नीगुणालुदरधेनवि नान ख्या १९९.

- सद्य नखनिरयनिषी घममोधिकम्कयर्ः अन्धथाभनिनन्डेरय॑रिति दि्मावः। सापाण्डं सामसान्मुमे समेद्ष्वमरः 1: दानवजितंनप्वेते। न्यधासग्ध।नोदभेमसयष्वो पिये वटः करादि तिभषः ऊज्र्ु सुष्ै नगरी याष्पाधुमर्शमालिकमे सेभ्दण्टा नुरोधेन नच परिंडतेमिति तं अभूरि पमूलंनएदाविष्ठर्यमिषयथेः" 'दानन्धन्ीग } सदिष्वदरथ जयम्‌ छि | रर सटसरौतिनिपातसंशद्यर सत्‌ तलाकियासरयोवि | रेष्य्थर्दिष्दाय कट्यथा वभे गकर

ब्र क० सण. पजक ऋत दूवच्ापनातरप्ाकद किद्रएशलुरे सथो ९॥ दिमानप्रबकेते} गृषमिनेालिनान रव) गरे दरि

| ४२ व्रकाश रत्यै || क; | -(-,*¶ {ई ~ ¬ पत्ता लकारः ट्‌ क्प द्या षी » 01 ॥१| 1 वि यान,

यरेककली दिनि ९५ ॥.@ @ >“@ * 9: + \ का नीतिः वभो सटी

| षथाप्मन्धनाके शरा ०.५ धलेभवरिवेथि

कै सन्‌खधम्प

बर्हम न्क्् शो मन्युलाख पमेव (गरष 8 दि््छनरि पसमुणेपिवाव्रिदन्ति रढर्मेधधग्धविघ्नवम्‌॥ ९३

= गदिरूताना दसो अग्रशोमद्दाज्चोतिनरदृन्ैवगच्छ निर्तिखरशदितिमात्ः॥ गुरूपदिष्टेन ङ्िाप्रदिष्टेन अद सटिगयपरद्विनाक मरनेख्छितः-) समाचचितमत्निःप्शयदधरदह्रशतनुकमाद्भितिनार खर खान्‌ टण्नद् मेनिकयेष्यधैः + स्िदुतेपरद्मसिन्‌मितिशेकः | सु

तेनोखसमद शिषमुक्म्‌ ¦ सृगोतरज्ञवन्धते वतिकममधर्ेप्रितिवावत्‌ | निद्न्ि मिनार्‌

सिचित [ िथपानिककरेधने षिध अुनोषिाल्‌ ाभृ्ाधी ना शता अपरमपितयाद भदयै ेवेजजितिसनि्रवः ऽस्य कत्ता भपकारिनवदनिरदनिरष्यसलक्षवम्धकाश्यतेनहदूीभिोययेः छतर

विधाद्रशाटय हि परोतरमेश ङ्ितिकारमेतेति शद्धः निया घर्र्मश्चनु जोविसत्नि्ताःरन हतामस्य टन्ति सम्प द; ५४ नार तनेनययेवडम्मिताधिभञ्यसम्यग्विनियोगसत्कियाः फा खन्द पाखःपरि व॑हितायतीरुपेध सङ्खवैम्मिवथेपम्यदः ९५१.

ऋतुमोदनिरज तडनरक्रा्चरतर नौरतिमावः ९४ # ® # @ (9 अयिपायप्रयोगस्थफ सवद भै यति ज्रनार तमिति | नेनरक्ादुथैधनेनप देवपरायवस्हषु। पटंव्यवसितजाशस्यानलध्ाक्िषरहश्यमरः ख्यगसदी यै मव्यस्तंविमञ्यविबिष्यविनियोगरब सत्किया ्तयद,सच्छारदतियाबत्‌ धा सान्ताखमिताटानियुसम्यक्‌पथुकाद्‌ग्चथेः। छपायविष्ेवशं वाखपायाश्चामादः नष खद्धौमपेचयेके्यष्ेशा परि वंदितायतोः पित्र कायर्स्य / ््पदोऽनारतमजसम्पः लनि पुव तद्य ९५॥ * # अनेनेति अयुनमच्छद खननमपष्मगनधद्‌ वगश्

॥कि्स०] सौते बदग्बच्छरगश्धिः 1 उ्तष्यप्षनेारिजरङश् म. )

सगो ९॥ स्पपनाचेनिषधारम्तद कर ष्छवाणामुपा यनानपहारमूवायेब्छन्किनसते वाम दः। ऊप्रायतंभपकह्यम्‌ पर्‌ % पद = रु मप्ानिपभोे

\'

तरङ्जिसत्राणायीः सि खा | राशः.

शर ाख्म्‌ सेनाङ्गनाटे कवद्भा व्‌५ त्नेन खाप्नन्तदीयमास्यानन्िनमिर समा बद्री ङ्गनेमेधन् अमर नि््-

मरः मृषमयेननेनद कत्थति | सकाले दाजारुकारः। तेऽरङ्का शु जसम खि द्रस्तु बदधतभूतद्‌ नि ९६ ॥*॥

अनेकेठणन्धरथा शरं करल दौषमीस्वाननिके जिर नप यदोच्छरगन्रद्रेतम्णंकयोपायन रीय

सुखेनलभ्या धतः वौग्चेर रुष्ट पश्चा वश्च श्य सम्पदः `वि तन्ति ममद्ेवमातु कद्चिक्‌ यतस न्कुर बश्चकासपे ९.७ ॥८

खश्तिशिनपद्‌ शे मकर नमाह \ खेनेनि चिर्यतस्सिन्‌यघनेषेमेवित | -बनिततेभद्भुरे षति | टेवःप जओन्धरकमानायेषान्तदेवमा तृक वृष्वम्बनो विशः रेशस्तेनमवन्तोष्यदे कम्‌ व्वनदोमातु कार्ये \ दे शेनदुन्॒ वृर सम्प्र हि पालनः खत्तदोमातदेवमान्‌ क्च बधाकपरमिव्यमरः एतेनाखक्च्ौ टि पनैपुकंतैकत्वम कम्‌ करषानिककाःक्र गोज नपट्‌विषटेवाः | जष्टेनपर \ च्छनट्‌तिरुष्टप्थाः। र्‌ जश्ुयेष्यादि ना मेगतेरिक ५. दानो प्रकत ^भसङि पसेताशच्दट पच्याद्‌ब छचिरोषा सतोनिष्योब्रकेश्कषे रजुःश्य्या दिनावयश्छ्ेयःबच्रदचषैः। शु ्ेनङञेषेन स्मासु शृ्दमय

दरष्द्थकिणारपे्तपीम्यशैत्कटुरितितैम्य भम प्रतिषेधः चकासे संवैत्कवै बनने : पुःग्यसद्वितिरर दादे "जविष्रादरयःयडष्यभ्यस्तसंक्षास

| रषयः तमो १.९ * ® + ® ने्हण्यः 1 { डदरारेति। कदारणोरभमे च्ठश्पः कदलि तपथरे किग्िर. 1 अादतपरय्‌, प्रहर यष्ट, उतर वपन ष्व्पकमितेोपष्रर्वषियस्तोतरपद्‌ तिक्रा षणम्‌ ऊट्‌ प्रवि शवरि ्तशीणि्यािपु देमि ाखीन्वजि्टान्तोनिपानः अभिरक्त शवे क्वारोरभो टं पुलि रम्याद्‌ यकः बदु पामानद्छकुवेरेप्र मस्म बसु यखापरिभनाधिपे श्वः | अदरैषनखगुरेद यादा ्िथदिभि

+ 9. ' -.--{: 3“. # १६.

मेदिनी वद्बूनिधनानि नाक } | अषशेनस हागद यनि हदेन्वतिकनीरि लिट वदुरकममेचं सतीहनिपियक्पोेर्ययनिन येने तं 1. दह्‌ कमः 4 जार करिनिमागस्व द्रम समासकि गिवे सपनम पन ङ्गद्िद मेरेऽभेद लक्षं | खनि ्ातेोतिनशदे्ने किन्ति ४, *^य्ट विभ @.+@ +¢} , नासन्‌ नशद 1 रदे नू ति मदोनसषिमदाबकाः। अश्यधाटुनलानाम त॒ परकारिद््मोतः-) म्नः कु जष्रोलादुभिप्रानरवध्रनयेवान्तेमान धनाः अनक्तन निता वः धनाितोःधतिर चतस्तः `

| कि०स्‌° अनयग्रादारि वादे नञ्नह्यरिनिमामरनी सयग कैेनदोगद्तदणय,

सगो९॥ यः}. अन्धधाकराःजम्पु लष

सू बमोतिनरसंरेाःनजयैखगगदखोसुष्सुपेतिखमाक्छमि येभिः सामिकाये करनमदन्तीलिनभिं प्पमेवाद्पादाःतष्वन्वंदारदामिा रविच् कैतयासखामि दोह सषुरिभवभोवितपिटयीैः ग्ण, 1.1 1 यममजेपलप मेतत्‌ दा्नन्ये तुष कनाारनाधनखानुक प्प शिसमोदिन इपैमान्कर्वि -कोकतनिधायन्याव्यततमणे + अत्वे धस्मर शार्दितिभाकः + जक्महिःजबादिपदायेग्याषदातेककैव्यतःसदिनि

मदेभसेमानधनाधनार्िपचचटभेत संयतिलग्धकीश्नेयः नसंच शष्तसयनमिच्र र्नो िधोतिपाभ्ड्‌ नयक सीप ऋध्।। ह्‌. | मद्धोभनं सथरिनेखरेधकयागरेदनिःरेक्मद्ेवि तिथः

देदयैलस्यदितान॒बन्धिमिःपरती यतेधानुरि तम्फैः २०

,शेककमन्पदेटनमिधानाक्लाद्मस ङ्न द्ीर जड नूषम्‌ तथाम

्््धणलाहार कर्‌ यद्ध इनि} -कयोकिहनरडु बद्धिभकष तयास्य सदष्टि. :॥ ९९.1.२० > नोक -ज-# #-क59 +$ # + || सम्प्रतिस्र्‌ टद वृतन्तंमपिकदक्ा | मद्धो मू तामिति अरेवितनियः खमापिनिङृन्धः अदरक | संटुयौथन,व्रितेु खष्वरितिरवश्चकेरि थः चर नोनचर्‌से चरैःपणिधिमि, प्रचाद्युब्‌ महोमूरतुकियाःपारम्भा निेवेबेद बन्न बदालटे वेनिशसादेश सर दसयन्त नकि ्ेदे थार महो

` टु्रेरिजि | धातुरिव नसटुयोभनसे्िग्ुदोगोमोद दुिनिरिषम

ेगमधनतोन ितातधिभि सरिष्यथ फले कायेसिद्धिभिःप्रतो यतेललीं

उतेफालानुमेयासस्यपारेम्भार््थष २०1 @ >@ *@*। पप्निजषलनाह्‌ | नेति। श्यो दनं | मेर्वीज्याशिन्न नौगुणङ्त्यभरः तिनक्तरे तिनुष्थयेगड्‌ 9 तन्नादुननेर््खीकतमानं

नेनाकेोप्िजिद्ैर्य कट यन्नरूनंवख वनौद्िकुत सद्ययद्ध प्रसक्गिरि जः! नदं वू },गुखेनि £ राणेवद्यादाक्षिखा द्श्नरगेय वंगेखयद्वासेरभ्यगुणलेभेननरुधिपेरन्ध

मूपारस्एसनमःकामाेक {व्यन्ता | चानुवैर्छेदिलात्ख चच्यजर्‌ निश्तौ

नतेगृन्यं चिदु दुनन्धतुगह त्र पविजिह्यमानने | गृणा ईश्नोणशरेभिरुह्यतेनाधपैनधीर्वयामवसयशासनम्‌ २्‌९.॥ | सये;व रजेन कयैःवनेदधरतन्नायय्‌-आखनमिद्ध शासनः मखेष्व सिन्नोट मतरे धसाविनेनिदय्ेतदि रररेत सम्‌ २२.

रखामोशिरेभिरुदयनेधायैते विखपियमादीतकिती तियकिरश्रसार यं ` अत्रीपमास्फटेव ॥२९॥ # @ ` @ + ® + ® © # @ की सम्पयस्यधारमिंकावमा स्‌ सहति। नेनिववे

नेद्तम्प्रगस्यन्धुरन्धरमिष्यथेः टुःखेनशस्तश्तिटुःशा धायशाबि युधोष्यादि नाख लथैयुषप्रश्चय.येवरञ्येयुवर॒खकेम यिं निधायनियस्येन्यथेः परेघसाप्शेदिते नान्‌ मतेऽनक्तत खंख्िन्याजकखती्य ेः। तदुद्ङ्गनेदो स्मर शादित्िाचःनिष्ठोतिभूताेक्षः। नतु मतिवद्धी चादि. नाबनेमाना्थ अन्यधा परे भरे्लकखचकतैमानर्‌ ति खन्‌. खरोत

` , 5105

|कि*० शखमखेकतुयु द्ोनेदि रण्थरेतेयस्यतंरि ररर तसं नक शिन ता

सर ९॥ वतिप्रीरनाथेद्धिन॒रुण्ये धी चय) } अकार श्चान्तादश्चः ॥२२॥ *#॥

सचेत्नाद्शङटोगी तरद अद्यमिन्न निरल्ञोगे (4 मि्याशेकाशान्द शयति ।. प्र. - खोनेति। सट याधन प्रलीनमूपाज्न्नि सपल्नमिष्यथेः। ' चर्‌ स्ायी्य धैः भवे मरडलं ्ावारिधिभ्य-आवासि अकमय रि्यययीभादः. , परशसटान्ञापयन्नपि } यक्िदया दुयःवडि् कीन 5 मपतियेधः 1 त्वत्तःखच्यतीरामिच्यतीस्गभिनौ धातनामनेक दु सि. डि अद्‌ दारूपवेःपाठ रुध्यस्व वृध रटट)एद्धनिशनपर्यय वगत खे तिङोप्‌। ओह्दीनदनोनैमितिनिक्खन्कुभावः मियेम यरेत्‌न्विपद्डग्यथेः

पली नमूपालमपिस्थिरयतिप्रथासदावारि धिमणडल म्भ वः। से विन्तय्येवमभिःयस्त्देष्यनी टु रन्ताब नुवद्धिरोधिता

चिन्तयति आले चय्॑येव | लवद्धिरोधितायुर न्तादष्टावसा ना। साबैतनीमस्यापिपनलेःसपतसदवेरमनथेपय्यै साय्येवेतिताघ्पय्येम्‌ सा ~ हरः रह्‌ ॥*+ 9 # ® ® तस तशखयभयन्लथाकथनिर धारौ्यजाद्दः कथेति ! कथा परसङ्धः

नगेोष्टौ ग्नेन )जनेःतचन्यैरि यथः अन्यवैकरथापरसक्रेनविषवेदोन.) कथा - पिषाच्यव्टितिविश्ः खुकावश्वनस्यात॑च्रत्ाञ्जञनविशेष

शम्‌ यद्धाकथापसद्गद ना नेल ना खेयेकम्प २१ उराष्ुताट खरि तावा भिधानाघ्तामपेवान्चामपेयसखयर शाद्धेतेःहेतोविति पञ्चमी स्याह अभिधान

चुनामधेवश्चनामनेष्य मरः अन्धचतवामिधानीप्‌ नमेकदेशेनाममाक्य

हेदरमिि्धायात्‌ | देतसख्मान्‌। श्रनुसताखरड लष्हुनव्किमःसमताजैन पर्लमःसन्दः षहा रतिटुः सदन्दरचरप रानदरचदन्छारकपड्धतेरररेधद् तरि दर नभ्य विष्ण यावात्‌ नःपजेऽनुजेरबप्रिपिषिश्चः.। तरयविःपश्तौगरूडद श्य थैः तस्यकमःपाट्‌विक्षे पःसेन्तियेनसेदयोक्षः छतगर्‌डरोईदमाङर गडूवनतानन'सन्‌ ल" पन्नगेमेभोद्यमर यते पीडावाधाव्यधादुष्वमि्यमरः जपुटभयदोवादिवि ाराटु रई तिभावः- सवे रजय मन्विष्डेतु बदिः चेच्‌ जयमितिन्यायाद्‌ ज्ये कथनंयुधिष्ठिर स्यभूघ एमेवेतिसवेम वद्य

कशापुसङ्गनजतेर्‌ दाष्ुता नखीतालणड लख टविकमः |` तवा ¡ खानाह्चयतेननाननःसदुखदद्दप्‌ दादि रगः २७ तदट्‌।भ्ुकमैन्लयलिहूममुदनेदिधौयतान्तचविधेथमुन्नरम्‌ पर प्रणोतानिवचासिचिन्वताम्प्रवत्िंखागरःखलुमद्शाङ्गिरः २५॥

तम्‌ २४ *->+ ¢> @ ~+ @~@ ०9 | निगमयति तदिति। त्रस्मा्ार णार्वयिनिष्ठुषपट इतै दूतेव न्य सि वियः 1. | ताम्‌ नतुकनैव्यमपित्वयेवेखषामितिचे्रजा परेति

क्रानिवष्वोसिचिन्वताङ्गतेवधतो मादृशी वाहा रि शमिष्यथे ९५ गिरति सारः वापामाचसरः।; बानी पयुनिवै्ान्तदव्यमरः। वातौमाजवादिनेदयन्नटुकनतैय) ची परेशसमधोः ।' तस्ये वनिङ्गाय्यैकायेमितिभादः | सामान्ये नविशषसभ ेनाटयैनरन्यासः 2५॥ # ® # @ #@*@ १०१०

॥कि०्स०| दू तीति. वेनसुन्निभालिनाम्पुन्ोष स्‌ निनिरभोरमिमाखड्ञा तसतं |

॥सरो ९॥ बेगृहोतपारितोयिकेगतेखति त्िद्यनमेक्वारुखंद्भिमेत ननेदिःस्मोमाग्ठा

मिकरयिष्ठ तीव्र यन्त नि ्ीतौबाकधामते 1 “यमदोमनार्न ल्लासद्‌न्‌ ्रोपदौमवनम्बरविश्यानु अस्निानद्भनेचर्म्बाकाम्सचघेनधासा ेञजयवा रुमे निपट च्छट; नम्ब्दिश्वानशू्भे तद्द कष्मो अ्ववश अर्थात वस डद हाददधिकमेकष्द्‌.पधनेकमे निदे २३ ¢ # 9 + 9.2. 9.) निश््येति यद्पदा्रज दरौपदी सदधिोडरूपानिमयतरसु द्र

रोरयत्यागिरमान्रसनर ते पच्यैवतुसच्निरःमिनाम्‌ प्रवि

श्यरुष्नास नम्महीमु नात चैप्ेऽतुज सन्निये,वचः २९

तिश्म्यसिलि द्वि वतासपाष्टगो सत सतस्यार्बिनियन्तु मक्षमा नेप

मन्युव्यवद्खायदोपिर्नं दान चार दु पऋमजागिरः २७

भवाद्रेवप्रमदाज नेदिनम्भव्यधकेपडवानष्यसनम्‌ तथा

| पिवयवसापवन्तिमान्निर सनारोदमवाुर्‌पय २८ न्त स्नोदवषड् आगलाखचतसडयाः अग्ययत्यविनि्यपञ्रपा्छतो विकारु्निव 4 भष्टप्ययुधिद्धिरखमन्युव्यवसाययेःकेधाकगयेःदीपि नोःसुद्कि तीभिरेगषान्युखाजहारजगादेख्रःः॥ २९.॥ #* ® + ® + दुंशभव्दि्ाःपरिड्ता"इयथेः | तेषु विवयेन्यदादिियादिः नाकम्‌ उासबेन करा करशृटे एपुमदाजनेदि.नंष््ो जनेोषम्‌ वदः कःववि्पी प्यादिन्रसम्परारम्‌ अलणासनंनियोगवचनमधिक्षेपःतिर सकार बभवतति अते नदु्वङमिष्ठः। नघ्रपि्कषमनुचिकेपि.। निर खनारोषमयास््याितश

कोनहि \ समप्पवानएकाशिदान्तसंिदर चमरः टु रुधग्रःससयेघ्म्गनदेननातदुटाअनेदय्ा, पंखाधिम्मौनसीव्ययेष्यमरः + बक्ुव्यवसापयन्तिप्रेर यन्द |.मकिशिद य्॒रटुखिनामित्मिबः रष ® श्रखरछमिति आखलड यस्या ममिरि द्र परमाव धामनर श्मोगुद देददे स्थाने जन्ताक्रेभो दयेःरिः तिद मः सवेशतेधलिभिमेरमदिभिश्विरमखयडम बन्डद्धूकदोलया मरं नती नम(द चन्‌ क्किप्‌ तेनमदःखाविशामतङ्ग सेननमतदनरूचर शन पच्येनेत्य्ः| पचंजितापरिहटृताकत दोषेदयमनथोगमदूयप 1 @ # ^ ने" + @ = @

-\ ¦ | = अखग्डमाखणशड वदल्यधामम््ि्र वानूपतिमि*सलवं जः त्व धमि सखेनमरो मद युतामनङ्ग जे नूसनिशापवजिता २0 व्रजन्तितेएध्रियःपराभवम्भ्रवन्तिमा विधयेनमायिनः प्रवि श्य धन्ति स्तथा! धामसंयुनाङ्गा रश ताद्‌ तेय बः ४०

ष्वगरैटिच्यमेवेषया्‌ पजन येमायाविथुमायाबत्सुविवये |

| मेध्धा मे ब्रद्ाटिःतटिनिप्र्ययः असुरायामेभेत्थादि नार्विनिप्रद्ययः मायिनेमायावृत्‌ 444

नभवन्ति अनरेवायेन्तिरंन्धश्यति प्रविष्येति। सा-अपि धूतो स्तानि १५ = - मो | वानकटिणवसंदृङगानवमिनभरोरननिणिनद्‌ वनद्‌ वध ` याभत्ाघ्न्तिडि आकौवेदिक्टिलेयुननोनिरिति मावः ८० + ® न्‌ जदश्डुचाशचलयादयमनधागम श्ञचेक्षादोचम्‌ लनादिःष्याश येना गृणे ति। त्रपसाधनेोऽटुक्‌ सदातन ऊक्तश्यका मन्द कौबे ऊड्ागा दनि. | 1

(

टोषाटेम्राय मनधागमद्‌ दयुंसचर्ोवःकि हि। मूकधियोनि्िेकवद्धयस्तपर्‌भव्र जत

॥कि०स,॥ पृ्छदुखहायसधोमःः च्छाकेवोनुगतातखनिथंनौ.रषारि योपि, क्र

सगे ९॥ मिमानीक्षत्रियबाभिमानौकृलोनचामानौचलदन्यस्लतोऽन्यःअन्धा्‌दि यादि

९९.॥ नापञ्चमोकतनर्षिपेगुरेसं्यादिभिःतैन्द यैद्रिभश्चातर क्षासानुरगिौक्रलं जा कलकमादगताकलोनाञ्चमनेोरमं अियमात्मवरघुमिवखनाव्येभिव। बधूजैया सछवाचेच्यमरः। परेः तुभिर पह थेन्लयमेबापहा रकार येदि थैः +कलचा पार व्यपहारपरशामानदानिने\हूद तद गोड निम द९॥ # कै { अथद्‌ शमिःके पोदौ पनङ्करेति | भवन्तिः देत्ररदेवनरेदद्र। सरत व्ये नीमस्ित्रापत्करालेपी येः रुतदिखन्प्नीदानी भनासे परतन्तयेद्य पर|

शणानुरक्तामनर कतणधनःकूलामिसनीकृलनजञत्ररधिपः पर्‌ नोने मा मावधूमि वश्मियम्‌ ३९ भेवन्तमेति मनखिगरिनेवि वर्भमानन्नर देव वीनि कथन्नम न्यजेलयणय दरि मोन र्‌ ्ष्कमिकागररच्छिखः ` ३२॥

दमे लिनिरिलुपु्य रुकेतेरथारयेनादे शः | श्आापद्‌मेव। मनखिग - दिनेूर गा्ितेवीनिम मानना शामन मवनतिण | भब

नतन्लामदोरिल्डदौ पिनो नयु धः शुन्कन्नीर संशचयेःकड्‌निनिष्धतकार सक चेगविेवणसमासम्यमोयहगंशोघजलनसमा वतं डाच न्ालेश्रपिशिखेद्‌ चमरः वह्निर वकथन्नन्वलयतिञ्व - मितं खर्‌ तिहूखः॥ ३२॥ 9 @ + ७9 | ' ~ तवन्तः्तुता यके धः्याज्यरुवेद्याशंकधाद्‌ | व॑ध्येति अवध्य ल्मे पसातरवापद विदन्ुनिमाट्महस मेसो रष

६८ लयितुमुचिते्रिधथेः|

-कोपोयस् सश्तिशेकः `

| रोद्ध जन्तव {खथमेववद्रयादश्यं गताभवौभ्ति | बशागतद्‌ तियय तःको पिनभिवितव्यमिच्यथेः। यतिरे केचनिष्टमाषष्टे। अ्रम्ेश्यन्येननिःकेपेन जन्तुना कन्धयाशिकह्‌ तिवत्‌ हेता बितिननौया इद यस्यकरमहाद सेदः। पेमानापियता हाद प्रमे ्मरः। युवादि चादण्‌। हद यस्यटस्नेखपदत्रेष्वनिष् दादे जातचार्‌ नक्लातक्ञेदे नघताजनस्याट्‌रो नविद्धिवाद्धिषताचसताट रेन अमर्षी (नसयरगदेबुब्रकिचि कर ट्‌ रखापिंध्ैः | थवाविद्धिवासतादरेभयन्न | ट्‌ -रेऽखंयाम्मयेश्वभ्रर मर्‌: ! सदिन्नेवप्रयोगे सन्धि वशातद्विधापट्‌ च्छेद म्बाक्धुनुदोषःञअतःस्यानेकेैःकावस्लाज्यस्स्थनेकपड्‌तिभावः ३३

अधन रतविरेनुरपदा नयन्ति खयमेवद्‌हिनः। मधष्यन्येनजनसखजन्तुनानजा नादद चविद्धिषार्‌ रः ३३

- यरिभ्ोहित वदनो चिनमपदािपेन्तनिरिरेणरं वतः। हर य*स्यधनसखमानखनदु नोतिने कचिद्‌ यंवृके।द्‌ र्‌ः ३४ परिभ्र॑मन्निति। लोदिनचन्दनोचितःउचितले दितचन्देनःवादिताग्यादि ष्विति | ध. अम्यस्तर क्रचन्ट्‌ नड्‌ यथः अग्सतेचुचितेन्याय्यमितियाटवः महारथोर्‌ यवार्‌ उभयतापिप्रागितिशेवःञात्रेणरुपिते धासच्छर पद्मामनतनिगच्छं तीतिपदातिःपा ट्‌ करो अज्यतिभ्यं चे्यनव नेपादेकणादि कृन्‌ पयय | पार्‌ खपदाजातिगोपदतेष्विनिपदाटेश अन्तगिरिगिरीष्वन्तःौ क्रथ ऽयीमाव गिरेश्वेकस्येतिविकल्पान्समा सान्तभाव परि म्रमञ्नयंवृकोा दरेभीमःसच्यधन तिस्र वचनं | अश्मापिस्यमेवरश्यतेनतुभ्ातर्‌ड्‌तिभावः तवेतिशयः| _ मानसंनेदुनेपति। सानाहृन्म्रानसमनह्‌ मरः केचित्नपरितापयति किङ्ूचि

॥नि०८० त्का मरवेदनच्मरः। स्कमिप्ा्यविष्करशेकाभपवेद नम्‌ 8 ३४ ॥-# 9 ` `

संगो ९॥ रिच्येत वासबद्न्द्रडपमानयस्यसवासवेयमश्न्दरतस्येयाधनह्नचःख्र

^ सकरु्योरेरत्रशन्प्ान्‌ वान्दे शवि शेथाम्विलिव्यप्राजयम्पभतम्‌ 1 फरमकन्यचर पा अ्यमि्यमरः। कप्यादन्यद कुष्येदेमरुप्यादकम्‌। खात खकििषरेम रष्येहनारुते। ताभ्यावटन्धतरक्‌ प्यमिष्यमरः। वस्तु धकपथन्छदन्रगन्‌पाक्रेद्या दिनाटाशेयच्छ देशः सघनन वची रा नाखच्‌ पश्यः | अर्द्धिवदि व्यादि नापमागममे्रधु नस्िनकासेश्चधनेतिनिप्तना

न्युः \ तबवस्लबा सार नूकशन्तव मन्युम्‌ ःखंबानकंठेति ॥.३५(॥

बिलिव्यय प्राज्यमयच्छट तरकर न्य व्‌ (सप रच सवासा रितवाधुनाहरन्‌ कुरति मन्धन्न कयन्धनन्नयः २५॥ व्रनान्तशय्याकठि ती कवान्निते विष्वगिनागज्ोगजे ्न्ल मेतिःधति संथमेयभेविले कयद्युतछ हसेनबाधितम्‌ एद्‌

बनान्तेति वनान्तोवनूमिरेवशथ्यातया कठिन नाती कठि नो नदे आकरोदेद ्रूनिरि निवे अयन्तौ विष्वक्‌समन्तात्‌ खमन तस्तु परिनःख यैनोविष्वगिर्पोष्यमर्‌ः। केचाविति चव्य परोविकी ेकेशाविष्यथेः अत्रक गजेगिरिस ोगजाविषरत रुतीयमै. यग्म जतमादरोपुजाविन्यथैः | मेद रधर ्रे्धमेधमजेपिवेतिविश्ः विलो कयंस्लङ्थेधुतिखंयमेसन्ता यनियते धु्ियैगान्तरेधैयैधार शोद्धारतुष्टिष्वितिवि्चः बाधिननने्छहमे. नपदतैसे। शकधुषेव्याटि नातुमुन्‌। अद्धातेमद डयेमितिभावः ३६ * अथर्य नद शेयिहुसणोद्ा माह प्यैवशेयितमथोन्तरक्यैनपुे

द्ार{ इमामिति मवतैमानान्तवेमान्तावक्षोन्ले दीय तस्येदमि्यण प्य यः तदकमपफोगेकवचनद्‌तितवकादेशः धियन्दापद्धिवयाचित्रवुत्िमरं वेदनवेद्धि परबद्धेरप्यक्षवरोदितिभावः। विदोलटावेतिणलीदे शः नचा ऋु्टाम्तेनापन्नषात्‌ दुःखितल्मनुमालं कयते भौ रुदिष्बनेकान्तिकनादि या येना -चि्रवत्रयोदिचिवर्पः धीराधौरहयनेक प्रकाराःखल्किन्तुपरामुनक्‌ क्टाम्भवय्‌ःप्रटबिचिमयन्दछ्याममवेत्खिन्रञ्चाधयामनेव्यथाः कपसगधःकि रितिकिप्रधयः | प्रसद्य सदार शन्तिविभजन्ति र्‌ जोभ ङ्ग निधातेचंहप श्यन्तीमपिदु तदादुःखञननीवद्धिपत्निरतभवितारन्सान्नाविष्करोती तिमद

` ह्मामृदं वेटनतावक्ौन्धियवििचित्रूपाःखलुचित्नवुत्तयः 1 वि विन्तयन्द्याभवटा परम्परं रुजन्तिजतःप्रसभग्म्ममाधयः॥ २७ पुरधिरूए ञ्जरः भरदमामधिशय्यसुस्य्लो जदासिनिद्रा मिवे ष्डिवारतेः)। २८्८॥

/

#

मिथः | ेतद्तिरजाथानाग्भावषनाना मञ्वर दू तिवष्ट नम वतितत्र शेवाधि कारोष्छे वष्बस्यविवध्ितत्वाटिति॥ ६९॥ # <> # © #-># © + | नदापदमेव्चोकनयेणाद परनि \ यस्ंमहाथनम्ब मूलयंये्ठम्‌। महाध नंमद्धाम्‌ स्यद्‌ तिवि्ः भयनंशय्यामधिर्ढःसन्‌स्त॒तयेमोतयश्चतारुवमङ्गला नितः करणभूतः एर्विबेध्यसेवेताचिकेरितिशेषःपुवन्योधितद्‌ यथः परलड ‹मतिभूनायलरसनमदभरदभेबहक्शम्‌ अलोकशंकृशे दमैः अदमन्बड़ लम्बद्धिष्यभयनप्यमरःस्थलीमहनिमभूमिजन पेयादि नाऽकृविमार्थेडोप्‌। तेनटु.सद स्षमुक्षम्‌ अभोशो डस्यासो कमैतिकमेवंञ्जधि शय्य शविवा। .

॥कि०स्‌०॥ ('यद्दिकितीत्ययङ देशः रिव रामङ्गलेःशिषारतेः भेष्टवासिति गिषाहेरिको

॥सग्रा ९॥ ९३

जष्टाशमी नद्यामसकमेद्‌ तिवेभय मती नि द्राञ्गहासि शद्यंति शवः ३८ *# परेति रेग्डपयटे तत्परे गनिवपुःपरद्धिजातिश षे शद्विजमुक्ता वशि ष्टे नन्धसा नेन} भिससाखीमक्तमन्धोनच्नमिष्यमरः। द्वेखातीयेवान्तेदि जातयः तटु करद्‌ अन््ममाजायते्‌ दसंस्ारे जङच्यतद्ति टन्तविप्रीरडजाद्विजाद्मरः = रमणोयस्यभावेर्‌ णोयकंमनेोहरवमुपनीतम्परापितम्‌ नयतेद्धिकमे कलवा,

त्धानेकमैणिक्रः। प्रधानकमैरणास्येयेलारट न्‌] दसम णड तिव चनात्‌ अड |

बन्यफलाशि नसेतवतद पस्य श्सास मम्पर मतिमाचंकाश्यैम्परेतिप्राप्रातिङ$भय

घरे पनौतन्ड परम णो यर्कैदधिजातिशेषेणयद टन्वसा | वे दातेवन्धफ लाशिन परम्‌ तिकाश्येयश सं समेदपुः ्नारतवैमरिपोठशाविनावरन्नयद्राजशिरःखमारल, ) नि घोट तसौ चर यैवनेयुनेमृ गद्धिखानुर्वाश्खेवु वहि वाम्‌ ४०

मपिक्षोयतद््धथैः अचशसरेोक्रिरलंकारः तदु ्ङ्धाव्य प्रकाशे सहोक्तः सदाथैस्यमलादेकाथे वात्रकमिति ३७ 99 + @->@ + © > @

अ्जनारतमिर्बि | अनारत्मजलंमणिपीठश्विनोमखिमयपौठस्थितेयो चर शेशशशिर ;सजान्चम पालमोखिखजोर ऊःपरागाऽर ्नयत्‌। तेनिष्बर णामृगे

दिमेश्वनपसिभिरल्‌रनथखेव शित्रायेयु वददिवंक्ानाम्‌। बहिः कष ङताशयेरि _ तिविश्ः } वनेयुनियौदतस्ि्ठतः ४०॥*@*+@*०*०*४॥).. नतसवेप्राणिसाधा ररयामापटिकापरि बेटने्नाद् द्विवदिति यद्युतःक्षार

` . णदियन्दथाञ्जवस्था | शावतवदस्थायामिनििश्वः। द्वियन्तेनिमितंवसाः

साोनामताह्नि् तपाय भो तेमेमनम्मूष्निेवडूययतेनोा यतीषदे विकीन्याप व्रटुःखमिच्याद परैरत . परेःश चमिरप यासिताश्पया वतनितावौये सम्यदोवान्तेवमानिभाम्यरभवेविपदष्यवरुवेतिरैधन्यै साथे न्तरन्य। सःपानहानिटुःसहानत्वापदि तिभावः।] ४९॥* ® + @ *@७*@॥ विहायेति रेग्पशान्तिंश मबिदायतत्परसिद्धन्धामतेओविद्धिवाम्बधायपनःस न्धेदिश्ङ्गोक्र्‌ परसो प्राथनायासेहननृशमेनकाय्यैसिद्धौ किकोधेनेयवाद + ग्नन्तति | निःस्यदामुनयः। शंचन्कामादयन्िधयनिि् मेनकाधरवसिं

हणरदतर्यूलम न्ुलयतोवमेमनः। परैर पथ्यौसितवोय्यैसम्य दाम्परभदेप्युन्सवर वमानिनाम्‌ ४९ विहायशान्त्डप धामतत्पनःपसीट्सन्धेरिवधायविद्धिवाम्‌ कर जन्तिशूनबधूयनिःस्मुदाःशमेनसिद्धिमुनयोनभूमृतः ४२॥ पुर ने वादुश शचेद धिकुवैनेरतिन्रिरश्रया सुनस्छिना ४३

तेन॑सिद्धिंमेश्तास्याम्ब्रनन्तिमूभुतस्त केवल्यकायेवद्राजकायेनशन्तिसध्यमिश्च धेः ४२॥ +> © # @ +> @ #-ॐक © +> # || पुरदति। किञ्चधामवतान्तेजसखिनाम्यरपकारसहिष्न्‌ नामिष्यथेः। पुरःसरन्तीनि -सर्‌ः सराः अग्रेसराः पशेयतेयेवु सतैरि्पष्ययः | शोधनाभवादुशःसुट्‌ःतद ”मतिदटुःस् मीङ्शमुकप्रकारन्निकारम्पराभव्पराप्यर तिंसन्ते मंधिकृषेनेस्तौ क्वं तेषेतरिंहन्तद्‌तिखेदेमनखिताऽनिमानितानिर्‌श्रयसतौहता तेजसि जनेक शर चात्मर्मीसताादूत्यधेः अतःप्र्‌कमितव्यमितिभाषः | यद्यप्यत्र प्रसदन

| कि०स० स्याबङ्गनेरधिपृषत्करेतेरपेःपसदनेरग्यानिपदं बम वतिप्रसदनम्परिमे बद्‌ सगर ९॥ तिकशिका। तधाष्यखा -कचैडिर्विवक्षाव्रामेवपयाजकलवा्छमैभिश्रायेख रि

२४

तद््यामनेपयम्परसिद्धम्‌ ४६॥ + क~ ++ ++ +> | अथेति अथयक्षान्तरेनिर सतविक मःसन्‌न्विरय चिर काखेनापिश्तमोश्वन्तिमे सिनिक्षन्यक्तमेश्यमरः सुखस्साधनम्पर्यैषि अव गच्छतितदि लश्टमोपतिल श्ट रजचिष्ष ह्ामेकविहायधर तोतिधरःपवादुच्‌जट [नान्धरेनटाघरः सन्नि दह ब्रतेप्राव कञ्जुङ्कधिपावकेदोमं कविग्यथेः। ज्धिकरणेकमेतोपचार विरज | स्यकिन्धनषे्येधैः ! डर लम्येरे द्धिः ४४ ०० + @ + €-~+-© | # अथकतमामेवनिर खविनमःिरयपयैधिसुलस्वयाधनम्‌। विरा" यलश्मो पतिलक्षपमकमि क्॑टाघरः एन्‌जु धो हपायकम्‌ ४४ नखमयपरिरश्तणक्ष मन्तेनिरुक्तिपरोवपरेवभ्रिधाखः अरिषु हिविजयाथिनःधितीशादिद्धतिेपवि खन्धिटुषणन ४५॥ ्रथसमयोस्ंघनाद्विभेषितदपिनकिच्िदिश्याद नेति परेवुश चुषुनिरूनिः शय्छन्परंप्रधानयेवुतेव यथोक्रेुञ्जपकारतष्परेथ सत्सुमूरिधाम्नोमरोजसःप्रती

कारधमस्यतेतबसमयखयो शसंवत्छरन्‌वनेवन्छयामोषयेबंरूपासंवित्‌। समयाः

अपथाष्नारकालसिद्धान्तसंयिद इत्यमरः तस्यपरि र्त खम्परतीक्च रंनक्षमनयु नं य॒केश्तम॑सदितेविष्वि्यमरः। हियस्मादिलयाधिनोविनिगौयवदितीया अरिथविवयेसोपधिसकपटंयथातथा | कपटोऽखोग्याजट म्मोपधयः ददु केः

`वे््य मरः सन्धिटूयशानिविद धति केनचिद्याजेनदोचमापाद्यसश्िन्द्‌ षय

न्तिविघक््यन्ती्यथेः। शक्रखद्िमिजिगोवोःसवेधाकायेसाधनधैधानमन्धत्छम

अरदुादिकमयततदोिमाको नरग्यदोऽ चङ रः पष्थितङ्ावु ` ज्‌ ४५॥ ++ @ +र @ ५५५ @ # @ ॐ. खकसधेमाशोषोद पूवशमुपसं रेति विभ्ोतिप विचिहवम्‌ ! विधिविभानेदर बेषे्यमरः। समयुकालस्तयेोनियेगान्निय मद्यतो सयेद तिक मत्बादिति भाक) अगाेदुसरोापत्मयोधिरिवेषयुषितसमासः टि नतमिवेतिवश्चमः वनुसारश्स्िन्ना पत्ययेयिमग्मम्‌ } खय्येःप्सप्यसागरे मन्नतिपरेदुर्‌ग्मन्ञ ` तीव्यागमः। दोध्धिःप्रतापआतपश्चत्याःसरर णजिहयमम प्रसत्रं शिथिल वसु शि चिलर्निमन्यर्चाशिथिलर सं बसुदं वभोरश्योचबसुमोयेधनेमश्छवितिवैल न्तो | भूच लव लमितिपाएठेतूभ यचा पििथल शक्रिकमिष्यथेः | रिपस्तिमि

िथिसमचनियेगादो्िंदार जदं शि चुम गाघेतम्मननापत्येषे। †सदनिमिरभेद्र खे दपमालन्दि | -नादेद्िनिक्त {मक््यश सवम भू, #. ४६

{र कदे्िरिनिमिर मुर खनिरस्येदोपर मानष ुन्हदोष्ठग ताविति करददिःका श्कनैरि शानच्‌ त्वन्दि नदोदिनङनमिवचश्छमोःभूयःसमम्येनुभ जत्‌ ्ाधिवि लिष्लाटावितिकोड | -नम्कार कारितवामक्ावरसश्पत्धा वसग न्द्यश्चो के खथ्छ्मो च्‌ प्रयोगः यचाहभगवानभाश्चक्षरः। मङ्गलाटीनिमङ्ग मध्यानि . मङ्गलान्तानि शाखाख्पि यतेधीर एर्वासययुष्प्युर्‌ वणि चभ वन्द्यध्ये तार ञ्च | -पर्वररेभवनि 4 पङ्खापमे दयम्‌। मा लिनोबन्नम्‌ सगेन्तवाद भे रः यथा दद्ग्डो सरगैर नतिनिच् सः व्यृतः्तुधोरितम्‌ सवैजजेकत्रानौरुपेतं सेकरज्गरमिति ४६ ® @ + @->~@ + @->-@ >+ ७6 | \ `

॥किण्द१ शअथकवि्यीवयेनामास्ण नवक परि समथि मिप तिश सयो ९॥ रईकगतैमापभिरविश तौ भिति कै्यनमौ मंहकिव्यह सिमर दषम ९५ रंलन्पतिम्त्‌ वितां किरा नीधशानिकीवयवयेऽकथम्‌म्‌) पदरम््ीप्वमा पिद तिरेव 1. रुवमुतरजापिद्र्टद्यम्‌,। विहना जँ नीथोगेषिल शे य॑य धनि देतालेनोषं शिष्यकन्ट्‌ रतिरदद्धीच्छथ्ययः। वपार्डवी यश ब॑त्‌ 1 तथाहि 1 असन रवाचनायकषकिरितु तय यपतिमट तयाव तः यथादट्‌रूगै

तिशरोभा रोविरुतोकिरभाजनीयेमहाकाथ परथमसः ९॥ ४६

वंश्वोयपरनापानिवेयिलारि पोरपि यज्जयाद्रीर्थके्क यैरनेनु शेव भि सि

| ्थायसंयर सोभैः। नेतामष्यमपःशडवे रवनोनारुयणसोध्िसेनकयैर नव्ये चरिनोदि्छंःकिङतपृनः 4 ष्यङ्गरादिर सेयमकधिजयोवोरःपधानारसः

= -ला्चानिचर्कयिलानिवफशोदिज्ुस््रसमेःपर्मिति इनिञ्ीभरोपध्यायकोः चोद्लमद्िनाथद्ुरिभिराचः 0 पकिर्तानीमबयासायाबरट पथ्याय

| यमःदे-खमप्रः॥ एक 9 2751} .1;271; |

द्येनापिधिरेयाश्ुल्मकम्‌ गिरङक्गसौयसौ सार वन्रन्निश्िष्यनड पन्धमेर्‌ म्‌ } उडपरप्तिमन्‌ युक्रियुक्तऊमिता अरि तरव मदररयेवचनमूचेद्छक्ान्‌ कतरि हिलि.) बके नन्निशृटे शः कषणे

म्‌,॥९॥ * @ 6 @ + @ + @ = | बननदाह यदिति} मानिनीक्षनियकुलामिमानवनेद्ैपदौ लेह मये.

| (दिितानपिप्रयो भपियाभ्‌चनिश्िं्गिरे ङ्ग रीय सीम्‌

दपम्‌ रेषवनैवेकोद्र ९॥ यटद्रबोनर्वेध्यमानिनौषरि शलेदमयेनन्ग्ध्तुया.। पस्यदःवपवष्व मन्त वट थौबकिदचम्त.४.य

सचेहपथेपरततफरणतगरनेपषट वततुणा्ान जुषा | स्गिन्रुचम्कम्‌। एतभ्य \ सनद विच्यंध चमवे्व्‌ 1 पे ैषेषोलुडवचेर्मिनिष्ठभो शमात्ागधिपरधरतिरपिदे्पकतभ कशियेवद्ठीधनशोगसक्वसो ।- तिनसेकेधतटमाधीनिप्रेणभसि। तश्च वनेविख्मपिकिदः धीत सवेखापीति८ धह छर्थषारमधिपसथाविवि्रषिदधोनेलिखम्न्धः } दु ेचेकेनस्योतिशे "दो. यन्िमिपिश ्रसथप्डिहितं कनुमध्राति अतति भाषा तष नमितिषाषच्येयेः 111 ९॥ 19 # 9 #9 + ®+ + ® + % पिरयम पिष | विममेपिदु वीभि | अन्द) प्रवेशे

#कि०सण]) पिनथोनीनिशम्ययन्तामाशये दष ) छतेनीथेःशताभ्यासादुापायःसत्‌

संयो २॥

तीथेशखेष्परेप्े बे पाये पाध्यण्क् चव येने।जच्‌ःव तरेषु मन्राङटादभ्‌

-खपौतिविश्ः, | अन्यवरुूतनसावतारःघन्‌ तीये नङ लावतारेयेतिरणो

. सेति अ्िलभसिनोयेवधथनसापरथेगधिरेदजेजोम-> गेत

य॒धः विगा्तेविगृ्यतेपविष्यतेष किन्तुतचनयेसता्ु्ः ।'पुमोविे टसैभःयेःह्यं सन्धिवियद्दादिषाथ्यै ल्द ञ्चतस्य वपर सच्छाधुटेश्क्णलाहुव्रि

रुद्धः वचा्ैमियधैः। अन्यतचम्रतैयादप्रायाणादिर हितम्‌ पत्यस्यतिच्छषसा

रमि। पन्या्नस्तुवाद्यु खम्‌ ।८ऊपोद्ू तदार द्‌ मरः. यञ्माकजित्‌ हछततोधे पयसिग म्मोरे पिपक्ष्टारगसन्तिगीशव्रसस्तित्रिर ज्ञः, द्ननी् ¶ौप॑वि

विभ्रमेपिविगृह्यतेन यःक्रते ्ोयेःपयस पिरक यत गजविशे वयुदू्रैभः सदु पर्न्धस्य ्विङ्धिवधैयः ३॥ -प गिणमसुखेगरी यर्ग्यचकेशविन्वचविक्षते जराम्‌ तितौवैवलोवभेषेव्र ्परोयसि दू्यतेगुणः

गखमपितत्वेसतिवक्ररिवे ढारःसन्ति अक्ताहुनतुजमः + दू्श्बराधवक्रोतिद्‌ ` व्तेविद्धययदूतितावग्रोधैः, 1.२ ॥.*.9.+ शिनः-न +. र9 +. क.

`अ यग्राह्यनेेनम्फह परि गमित) .प्ररिकरः) परक्कपुरिपाकरवस्ममान ' चैतुखेहिने पसंजधल्ियदग्येपापम्यख्रलुदिकेथमर। 4 ज्खश्रदसतनि

शेष्यलिङ्गषम्‌ गरौयसिगेवेप्रिपाद केऽचैमूषिष्टेओष्धेगकषन खभ -जापिक्षीर भौनाव्यधकेयद्धोपरद्ध रक्ोषाद््ङ्धरे ) चन्न रि्तन्ताकदिदुः, खमन केशवरुपो यस्यर्पाक्तेरञ्चश्यमाजेच कु . जकधाधीवाोव हलोग

मधरययमर ४४५४१ के र्यनर्भादिररेग्यब सिद्धिश्‌ शते शी (1 मितिभाबः (४४००० @*०।॥ ४४ रर सेमी चतञ्चाह। यमिति | रुचिराधाहिनाथसम्य्नेति [^ एयम्मारनोष्पदीवाहू गाणायञ्चमिमतगशायगशया (दिशे यथे वतेतुभ्यम्‌। रधानाम्रीयमाणद्निसम््रदानाचतर्थी रोच दरनास्भविध्यथलेर दिन दनव षछाकुयदोवधवदित्मिव पिङ्रोक्चसिकाशद्धाताह नन्वि गृणनगृह्यागण्गृह्याःगुणपश ¦ | यदा ैरिशहयपकतेयवेतियरेषयप्‌ विपश्चितेाविद्धासंः। वि |

9

| ४4 (. 7

[िष्टग्‌ (यरेषदर भराभकणेपिमार ती | नतु 8 ह्य ने

षतृ्शेषनिःखुहागु हया वचनेविपञचिल ५॥

ष्व तश्च ष्व पिते¶ववे{किनोन्व धा ासुनिरूल्िभागता | क.

यमे्यमति्िपव्येवंकरि शौ पद्ोपूनावसो दति] ^ द्वान्विपख्छिद्ोयस्षद् व्य मरः। व्नेविवयेवकृविशेयेखीएुसादि लक्षणेन; ननुनिर्‌लस्याःखल्‌ बलाद पिसुभापितंग्रा्भितिभावः॥ ५॥*@*®@॥ सम्प्रत्तिखयमुपा लभते चतदष्िति। दन्डप चतद्ष्ुपिवब सु रान्वोधठिवया . दिवु। जन्वौक्िकोचयीवान्ीदणडनीतिश्वणाश्रतौ विद्ाह्योताश्चनसखस्तुनकसं ` सिि्देतवड्‌निकामन्दकः निर्हिमागतापसिद्धिङ्गनाञ्जतरवविवेकिनौसुट गदवेकवतौ। यथाह मनुः! आन्वी ध्िकयान्तुविन्ञानन्धमाध्मी तयोस्थिने अथा नधैषवातीयान्दस्डनोयान्नयानयाविति | तेमतिःक थद्भूरि णो पड्ूमि विष्ये

यंबेपरहपिवेकरूपमेग्यञ्जवसो तिनष्यति नयुक्तमिनिभावः ६॥ + ( 1

(किरणो निर्धने ५) सयो २॥ बद्‌ शी्वगौतोगददिषाम्‌ अवतान नि ९७ अः) दशङ्गमितेप्रापितेखति अध | बानिख्ितमद्भाबनये र्य का] युवादि | वसौदलिनश्यति ^ ।-यत्‌ ञ्च तःपरश्रतेश्धत्‌ अधि कम्बाकिम्बिधरङ्ङ्ट न्नकिश्ि टि वधरधः विधुर \. ष्पवयेस्यात्छष्ट विश्वे ययेार पै तिवेयन्तौ 1 अस्तीतिरेवः। अग्टिमेक्तौप [ पथम्‌ रुषःपयन्यमनेप्यखौ तिमाध्य्र! | भबर्म्तौतिल टःपूषषार्यकं संज्ञ

यत्‌ पुरुषाधिकस्यद ईं शसा चशचुरूताद्‌ तिम हकर नखनयेभिय

निधुरकिमतपरम्परैर वगो तङ्गर्तिद्‌ शुिमाम्‌ 1 अष ची रतव्ुरेरपिसमानपरयम्‌ ॥/9 0 द्धिवतामुद्‌ यःुमेभ्रसारारुर न्कल र्‌ 'सुमयेखः } नम सवपूनिभिच्छतफुषवसमपद्मवसपरिकय जश्वाड येः ®-@ > @->@ > @9 + @>@ | अेपेष्ताकासरनोद यमुपे््याकयना यमुपेाकानद्‌ तिव कनद तावत्‌ .. इदयेनंविविनक्नि दिवमिति भृतिम॑दयमिच्छताशिभनामे धायसतेनसुमे सा। सुधियानि्यमसिष परजामेधयेरि ्यसिच्‌ गुरुमैदहानपि खन्ततरः अग्यन्तद्‌ रन्तःक्षयेन्द्र खद व्यथेः दिषतामरटयःसुखे नमूष्यतद्‌ तिर ययै शःतु सःखपे्ततद्श्यथेः } खत खटुमेवे खद्‌ तिमावः माधायंश्रादीयादिर्ा सखल्ैयष्च्‌ ¦ मद्ानपिप्र सम्पप््बणःफलसि सन्स, प्रतिर न्तरिष्या्दिनः वचन्परि्योलसुमयैय नोपदे; 1 अन्धथालपेश्दतिमोभ.५. हद |

< यक्षययो्ैनमङ्खाड्‌ दानौँयु गपत्‌ परिक्षया जव्रेरेनि सुमन कश लट्‌त्य्ैः{ इष्छाटिभ्यश् /निडनिप्र्ययः। परस्यशतरोःतययुलिक्षययोगं अविरेणान्यभाविनीभयसीदरन्ता } स्तययुक्तिव्रिपरोताचिरभागनिोम्‌ जल्पी यसौखन्ताञ्विग यव्यदिङये, स्पिलुगृहोदिष्यवाद्रेः उपेक्षतेश्रन्यथाञक्तवेपरो्येषर खर्मछभव्योयसतस यस्थामि्ययैः त्तिकारनसास्ययकरेपरती 0, | रबभ सभूवसु वि रिं वक रते रमन्यथा 0 | ठुपोलयतामदेच्यनोग्दरशकतिद्धियता मन्बीह्या अप यान्यचिरनहोमजाञ्चननिषीसयादि ब्चियः ९०॥,

कारः अगचिरेयाशयकृर्‌मे | रकंसतियदाण वेोरभ्यर यसया निप क्षयोकं यास्म कन्त टपकिवक्रव्यामिष्यथेः शपति कारकरतेद्न्यधेोन्छिद्ध मत्‌ सन्ये यम्‌ 6.॥. @<-~~@ # ®> @ + @ 9 "* % # ® 5 | तथा्यपेश्तायमनिष्टमाच्ष्टे | अनुरपालयतोमिति। टे च्यतवर्दिष्यमाश्जी च्दी तो समितिवि कर्पा मभा वः1 द्धि वताम्परमुर््तंको णड नन्तेजः | "धंभावःपताफश्चधनेजःको चट चडजमिति 1 अनी याञ्जतुन्शादेनञ्जतपालयत पेकुमाशानामं रो जोशियपठम्पदोनभनिवी दभ त्‌निरुष्ट पुर्धानुर्‌गात्‌ नेकवादुथादितिदेनपश्ता अष दपयानिञ्रपसरन्ति यथा र्म (

किण्स॒०॥ कः। अण दिवत्‌

सगरे २॥

दृः #९८॥ ® ># ~क @ पू ननपरिक्षीणःकथम्प्रबलेनामियुञधतेष् जा 4 श्येति मु मपिसन््लभ्यवञज शिव सवच घधामध्तात् स्युर्‌ धतं य॒मङ्येषु दये केयितमुदुक्र हम्रानस्नितियावत्‌ अन्धवच्िनमुदिःतं ञ्च पमपरजाःपतिपुञुन््नयः

्वम्दरभिवेव्यथैः प्रतिपच्छेदे तद्धि मिति। -पतिपदि तग्यादृ्ट्यलादिः ति।यशमत्तिरह्ेभावेनवन्तेलङ्निषावः 1 बे नल मच्कषेनि्तो यदं यु

` इकाय्येसिद्धेनिदान्वमियधः अिवंहि सपतोल्परोटुधेलोपिस म्‌ नेक,

श्त मे मन््यनृपायमुन्धिन्मप्रति्र श्वः

शवं समृडधये व्य मरबपजन्दपम्‌ ५५

मन्ते ॥९९॥ ९* %० + ०9 * ७9 # (क ननुपभशिन्यसयेत्ादःकुतेपयुज्यतद्र यवाह | पभवड्ति) कमणमरग्भो पायःपुर्वद्रव्यसम्यन्े्कासविभागःविमिप्ानप्र तोक कात्रेसिखि खेनिप्ाङ्गा नि। यपाहकामन्दकः। सद्दायः साघ्रनेोफयाविनागेदेथकाजयोः विनिपात

प्रतीकारःविद्धिःपशचाङ्गह-ष्यते इतिपञ्च नामङ्गानोविनि वः तद्धिताचव्या

दिनाञन्ररपद समासः रुतःपञ्चाङ्गत्रिनिशेवोयसखसनणरक्रःनवनीनिश्याखमि , तियावत्‌ कोषोऽथेरशिः। कोचोखोकृद्ाजेणङ्खपिधानेधर घरदि-्योरि्यम र~ दगड्खत्र ङ्गसेन्यम्‌। ण्डाडखोध्रासनेरक्ञोषं सायालगुडेयमे याचान्ञायो

. ` दिःयमेदेदू तिवेजयन्तो तयेःकोवदरड्योः प्रम केरि्धेः। प्रभवति

धेः सेकःह्युदारनृत्ोजनःनियतिन्देवमिव नियतिनियमेदे वेद्‌ निविश्वः ¦ अतुरुध्यनेअनुस ति रधरवारि कार लधैरि चह ! मचरस्यापिमूलमयाह ग््सायाःपरमुशक्रेःमूसमितिकिमुवक्व्यम्‌। अतःसरवाश्चयणौ यःयतेनक्तन्दि व॑म यतःतसविप्रभानिर्‌्श दस्य नाङ्िवित्‌ षद तौति ९२॥ 9 ® 9 99 करदे वीन्छयमेबटुय्यैधनःसम्यन्धेदीस्यतितथापितकथंरेचयेमद्ीन्याद्‌ |

टि वतेति} अधवाद्धिव ताटुःयौधनेनविदहितंस॒मप्पितमिच्यथैः। आत्मनःपट्‌ं ज्यु

प्रभवःखलुकोष ट्‌ ग्योःलेपश्चाङ्गविनिरैयोनयः। विधेगपदेयु दक्ततान्निमलो कड्‌ वानुरुध्यते ९२ {दयताविहि नग्लयायचाय<ष्‌ लथा पुनरान्मनःप दम्‌ ननाथतवानुजन््नारनमादिष्कृनपेरषेभू जेः ॥.९३

मरपिष्वयालबवालस्यनेयदिसमभेःकमेलिल रेजननाथतवानुजन््मनञअजनु मानौ श्आाधिष्युतोरुषेःप्रकटि तपर्कमेःभुञेःहतमसंव्यथेमितियावत्‌ | साद्ध जैनैकि च्िष्चाध्यंद्‌ यथः स॒ज्यटा नादानयोद्विवतामेवखानष्ये अस्र ननैःफ्यान्‌ ! कंचियस्यतिमितयमितिशाखात्‌। शाजेदेवरब्यद्यभितिभा शतमितिप्रनि वेध्थमब्यश्चादियुपम्धने। रुतमितिनिबा खनिषेधयेएरिनिगयव्यास्बनेभुे `रितिगम्यमानसाधननियापेक्ष यकर शबाश्नतोया उक्रञ्चन्धासेदोतिन के बलंशूयमःसेवकियानिमितरङ्कार कभावसलापितुगम्बमानस्यापोति ९३ 9 ननु स्याद्‌ यसक्थमधेसिद्धिरिथतश्मद्‌ | अधिप्रानह्‌ति | अमिय | | 1

॥कि०सग) बतःमानधनसयप्रियनिष्टमुचेरत्रपुरसय नव्वद्कमार्रकतः अरेमि . `

सयो २॥ चछतःपराघ्रुका मख मनलिनर्रिाकफक्षस यम्‌ ररुवविपिपाननिच

नैनध्तमम्‌। अनथेपतीकारसमयैश्रायम्यन सहकारि ि्रहटतमम्‌। यथा करचिुरङगमरोद यनःकिचचि[टूपूतिन्शकानु चर स्ता कम लम्बननद्ध दिनिध्वनिःकिम्येरुषाटज्येःस हायैःपूरलामितिमावः ९४ 9 @@ | पेर्षानङ्खोकारेदो षाद विषददूति। अविकमन्योर्ष दोननिवदोऽभिन्न | वन्तितिर्‌सकुवेन्ति आपटुपेतंविपर्््ायतिडत्र कालः कन्नरद्च श्चा अतिरि्यमरः। रद यतिन्यजति। निरुयतेहस्नषयस्मेयधे लथुभाओ्र

अभिमानवतोमनखिनःपिदभचैःप९५।९ ९८ ५; | {4 निषाननिवतैनष्ठमन्तममालम्बनमाकपीरषम्‌ ¢ विषदोभिभवन््यदजमर ऋथन्यापदुयेतमाय तिः नि | ुदुलनिरयन पो पदन्दपञ्चियः ९५॥ , ^

वनियताअजवश्यमयाविनीन कश्िदेनमा रौयतद रथ अ्जगरोयान्‌ लघीयान्‌ पञ्चियःपदसललध्डयः्स्यद नभ वनि यद्ान्दपेतिपद च्छेदः तस्ान्‌पे रुवङ्तेद्यमेवे्यधेः | शनपवपलाविक मचादुत्ररेचररविपद्‌ाटि कम्पतिकार सत्मात्छारणमालास्योऽलङ्कारः यधासूनम्‌। चुवेपुवेस्यो त्रे तर दे कार समलेति॥९५॥ ७१७७ *@ ०७००७४० फलितमाह तदिति त्नदमादुपेक्तायन्दोवसम्भवादि ष्यः | खग्रषेरभ्यट्‌य | स्थाप्रति पर्ष मन्तरयम्‌ व्यदसायव्ध्यतजदोगप्मन्यता मवलंयञ्जलं ङग | \ मृतावखमननेनालमिध््े अरशंखसेोःप्रतिवेधयेःप्राचं दवोतिक्घा पेम

फारणयासान्तास्तथेक्त सम्‌टयःसम्प द'विषादेनसमं अनत्सादेनसुदननिव सन्निरर्‌षसाच्याःसम्परानातडोगसा ध्ामधेोभवदावरसमविरेधः वयथैः। वेधन्यैणकाय्यैकार शरूपाडथान्तर न्यासः ९९ [9 कै # ®> @ + + @ > @ + ® | ननुसमयःप्रतीश्यतेश््थषार अयेति } अयाकधिःकाक्तपतो श्यतेचेत्‌ | अवर्धं सूलवधानेसात्‌सोभ्िकावलेपिेतिविश्ः आकिष्कुः तजिहयवृत्निना प्रकटि तकप ग्यवहारेश्रतर्टसुतेनदुय्यौधनेमनरेद्रसम्पदोर्‌ज्यसम्यद्‌ः नरेद्रेतिवफ

, केटः लम्प्रतिपक्षमुतरतेर बलंधव्यदसाय बेच्यताम्‌ निव के ९६ अथच ट्‌वधिःप्तीश्चतेकथमाविष्कतजिह्धवृ्िना धुत रष्टसुतेनसु्यजनाश्चिरमाखाडनरेनद्रसम्यदः ९७॥ टसिक्तमुखेभरमाधिपःकरिभिरैत्रैयनेखयं दनैः लघ

_ यन्खलुनेजसालगत्त महानिच्छतिभूि पन्य ४९८६

द्डेदःचिरश्चतर्यःश्वधाराखादातभ्‌यक्थसु्चनाःतसा दे नते नपञ्चादपिः सम्यदोयङ्‌ ज्ञेषविनाना्यध्यनरुवे्यवधिपतीश्तणं यथेमि्धेः ९७ * नतषशरैवकाय्यैसिदकिषताजेण यथादमतुः साम्नादानेनभेदेनसमसेरथवाः पृचक्‌। विजेतम्प्रयतेत्ारीन्नय द्ध नकद चनेतितक्किमायदे ण्या मस्ति) मृगाध्णिसिदोमदसिरक्मुखेःमट्‌वविभिरिष्यधेः सयंखेत बदतेःकरिभिवैषैय नेवु्िद्करोनितेरेवजो वतोत्यश्ैः। चे राटि कात्‌ वु तेस च्‌ भेव्रादि कसयत ादकमैकाचित्वन्ःतैकादिनिपर सपदनियमादिति | तयादितेज प्रभावेण

॥वि०्स० तजायलेप्भारेचब्योतिय्यदिधिरे तृतीतिवे जगत्‌ लघयन्‌ ) सध सी २॥ कवैन्‌मदानन्यतोऽनय कने मूतिवुद्ि ति खल महिते स्विनः २० परयत्वृ्गिलवय् | मनव चनन्तुशरभयूरविवयंमितिभावः 1 विशेवे बध्यमाख सामान्धसमथेनरूपोऽधान्तरन्यासः॥ ९८ + + ® + ननयद्धातपािक्तलच्मोलाभःङपायानर सत॒ नतथेा्ववाह श्रभिमानड्‌ति

अभिमानधनस्यवैरिनिय्यैौतनमेवधनेयस्योयैः अतरुवमव्बरैःगमनशीलेः्

स्थिरेः। गदर ्ेतिक्रवन्तोनिपातःअसुमिःप्ाेः करणैः पंसिभख्यसवःपाणा |

इव्यमरः। स्थाखंस्थिर यश शिषो यतः जतं संग तुमिच्छतः म्जिस्यश्च ग्ुरिनिग्खुय्ययःचिनेतेःखननन्तात्‌शतृपययः। अधरं रेखा अविर्‌

1

1

अभिमानथनस्यगवरर सुभिःस्थासुयशश्ियौ यतः } अचि रंुवियसच्चलानुलश्छीःफलमादयङ्गिकम ५९९ विदुलो पपर नदयदचलाकयिकाद लश्पमीधम्यव्‌अ \ यङ्ग दागते आनुषङ्गिक अन्वाचयशि टम्परलत्रत्‌ मानजाण ज्ञ :सरवमुखं मयलंश्भ्यश्ययस्कधमोरि तिमानिनोमानरवन्चाच्यद ष्यः अजनस्थिरप्राशन्धा जेनस्थिर शःखलोकाराभिधानात्‌च्थूनाधिकविनि मयास्यःपरि वु लङ्कार*) जद्काद्यपरकाे परिवृनििनिमयेलेोथीनोसखा्पमासमेरिति