शा ा^+शा1/॥ ^ 7 शा ^ 6॥141

(98 07 94१9. 0. एतए

¢ ९01160४० पा, दष्ा्ा४४6, 17180८१७ 900 06800४१८ प्रऽ68,

^ + + १) ^) ^ 11^ लद)

९.४. ` (ल (शोपा +१८ 717

^ ११ (१¶10ाठदा.४ (पए) ^ एदा + ता) ॥711प0पर

( 2000 (णृ. } < 0 2. ,१

ककन पअ 20 वोन

^ #१ 11 76 0101 71076 हला18 णा) एप ददप कद्र इदप({गट्त्‌ 0४८# {€ (णा { (16 7000165 16 गत, वो एठा [08 ककल ; पत्‌ पाकपद्वा 18 एत्र 10 ताछ तलो एषणा धामा 10 [क्र पलो कक [लत प्रोत्‌ धालाल कल 1 1 8 2००६ कणत ४0 वु1४6 [तट (0 नान ५10 ॥:५१८ पल्ल पाल 1101 10लणा$ {0 ६९६ पालए---(का.्तातद

' | ॥४१९ 2{16तत्‌ [0 कपाल पलो 0 फला पित्‌ (प्राहु ।प पापट्छये पाप, एवः पषण 1 पाल छपा --- कण्व पाष

== रिरि

?९।॥7 ८0 ^॥0?81 151६0

12॥ १4 प्^पा 22726 वा, ^)

1/7 ^17)^ (^ 112 7एए् ^ {117 "1 "^-^ 6.6 1 धः 1301134 #,

1६91

{ ® 144 9 2 ८८१६६ [५ ""\ $ ॥॥

+ & + | | + 18४1 9 {4} ; \ ८१“ (9. ६.1 1< {11.42 {< (३५

( 22९ ८/25८८7-९८7 720 (023/-072001८ १८१८८९१ चट + 1 754४.

~------~-------~+"~---------------~---~~-~---------~--------

( 4.11 13118 २८३८८५८८ 1 $ {11© ष01र57 €". )

श्रीसखभाषितरलभाण्डागारम्‌

नाम विविधकाव्यनारकसुभाषितादिग्रन्थेभ्यः

परबोपाङ्गपाण्ड्रङ्गात्मजकारिनाथदमेणा समुद्धुतः पह््द यहद याहाद्‌ कः सूक्तिसंग्रहः

तृतीय संस्करणम्‌ 19 ते सजनाः सुकविश्ाखिकवित्वपुष्पा- ण्यादाय गुम्फितवतः सुगुणममेतत्‌ संधारयन्तु कुयुमोज्वटहाररूपं

भ# = कको 9

कण्टे सुभाषितमपास्तसमस्तदोषम्‌

शाङ्ग धरस्य ~~~ ~ शवर मन्थोऽयं ख॒म्बय्याम्‌

शाके १८१३ वत्सरे जावजी दादाजी जनादन महादेव गुजैर

इस्येताभ्यां निणैयसागरयन्रालये मुद्राक्तरेरक्यित्वा प्राकार्यं नीतः

मूल्यं" साधं रूप्यकत्रयम्‌

पु "० मद्र [8 त्र | ) |

विषयाः

परत्रह्म गणेरीः सरस्तती शिवः

जटाजुटः

ग्धा

दरशिटेखा राचनम्‌

कण;

गणाः नन्दी

ताण्टवम अधनारीश्वगः

पावती पण्पुलः ह्र तरमरतयः विष्णुः गरड रोपः रक्ष्मीः

सुभाषितप्रशंसा

विदयाप्ररसा

(५;

91

, | ४-१५. .. १२

.. | १२-१३ ..।१३

-* | १३

¦ १३-१४ रिरोमाटिका ...

| | १४

| 9 4

४३-4८ ४८४-४५

ए्एानि। 1

विषयानुक्रमः।

3 श्ेकाः। | विपयाः। | ष्ठानि। १-७ ट्‌शावतागः | २५-४० | १-३३ मलयः २५-२६ १-१३ कमः | २६२७ १-९४ वराहः 22 ९,१--९.७ नपिहः ०2८९ ९८-१०९ व्रामनः २९.३० | ११०-११२ | परणुमामः , ३० | ११३-११७ | गमचन्द्रः | ३८-३२ ११८-१२१ (माता) ... ३२ | १५२ (हनमान) ३१ १२६३ (रामक्रष्णौ) ३९ | १२४ कर्णः ६. | १२५-१३५ (दमः) | ३८-३९ १३६-१८१ (स्किमर्णी) ३९ | १.५१ (गधा) ३९ १२ (नन्दकः) | | 44 (वरणुः) ५५३९ | वृद्ध "| ३९- ८० | १-३६ | कल्पः -! ४० २३५ मृगः ,,, ¦ ४०-४१ ३८ (किरणाः) ... | ४१ | १-१४ (तुग्गाः) ^. | ४१ | १५ चन्द्रः ,,,। ४१.४६ ।१-२ प्रथिवी ,. | ४२ २. सामान्यप्रकरणम्‌ १-१९ काव्यप्रशेसा ४५-८% १-१५ नाथ्यप्रशेसा ४८

9. मह्खाचरणप्रकरणम्‌

१५-२१ २२-२४ २३५.-.४९ ५०--५६ ५७--६२ -५९

१-८२ ८३-८५ <६५-१६८

९,

१५४२

१५२-१५४

१७५ १५६

१५५- १८ १८२--१८५

१--१६ १५७ १८ १-२

|

|

1->

र्‌ विषयाः। | एषठानि | शकाः कुकाव्यनिन्दा „| ४८ १-२ मामान्यकविप्रहंसा | ४८-५१ १-५४ वरेशिष्टकविप्रशंसा |५१-५६ १-७० अपरसिह. . | ५१ कालिदासः ... | ५१-५२ २-६ गणेश्वरः .., | ५२ /७ गुणाढ्यः |. गोविन्दराजः ...! ५२ ११ जगन्नायपण्डितः |५२ ।१२-१५ जयदेवः , [५२ | १६ ज्योतिरीशः .-. |५२ | १७ दण्डी ०००८२ | १८-१९ द्रोणः | ५२ (५ धनदः ०००।८५६ २१ नरहरिः -.* | ५३ |२द्‌ प्रवरसेनः ---|५३ | २३ बाणः ००*।५द३ | २४-२७ विहृणः „| ५५३ ।२८ मद्रागहरिचन्द्रः |५३ २९ भवभूतिः . | ५३ | ३०-३२ मासः ,. | ५३ ३३ मगृरः -.. ५३-५४ |३४-३५ मातङ्गदिवाकरर ... | ५४ | ३६ ` मुगगिः .. | ३५-३९ ग्लखेरदीक्षितः | ५१ गजदोखरः =... | ५४ ८१-४२्‌ चाव्पीकिः ४1 ८३-५१ विजया ५२ तव्रिजिकरा ५५३ व्यासः ४८ -५४ राकटमष्ः १५ ५८ सातवाहनः | ५५५ ५५९ सुददोनः ^ ६० सुबन्धुः ६१ कविवृन्द्म्‌ ... (+^ ६२-७० कुकविनिन्दा = ..- | ५५५७ |१-२५ पण्डितप्रंसा = ,,,।५७-५९ | १-२७

सुभाषितरत्नमाण्डागारम्‌

विषयाः

कुपण्डितनिन्दा छन्दसप्रशसा छान्दसनिन्दा | वैयाकरणनिन्दा नैयायिकप्रश्यसा नेयायिकनिन्दा मीमांसकप्रशसा मीमांसकनिन्दा बरेयप्रश॑सा नुवेयनिन्दा गणक्रप्ररंसा

उद्‌ारप्र्यसा

क्र पणनिन्दा याचकरनिन्दा परोपकारप्रद्ेसा रतघ्रनिन्दा सतोधप्रशंसा तप्णानिन्दा धीरप्रशेसा वीरप्रक्षेसा

अपौरुषत्निन्दा

एष्ठानि

| 4०९१ ५५.९२

३४॥ ६२९ 12 ,., | ६२३-६४ ००० | ०,. | ६४-६५

- ५५

° | ६५ ००* | ६५-६६

* | ६६ ००* | ६६- ६५

-, | ६७ ०५० | ६७ ००, | ६४७ ,., | ६८

* | ६८-७९

* | ०~& «५ > .., ¦ ९२-९३ .,. | ९३-९४

91 ०५ | ९९५--९८

, | ९,८-१०० $| १.५०

. १००-१०१

, | १०१-१०३ .*° | १०३-१०६ ***।१०६ ००.१०७

००. | १०७-१०८ ०.* | १०८-११० ., ११०.-१११ ११.१.14

- | ११५-११३

५॥.१.१२१-११.९ [ह १, ११५

श्छकाः

१-५५

1 [1

2 6 ५4 (४

©

2 <”

कन [ कथ [१ {1

१-२१९ १-१ ८४ १-४६३ ११५ ११५० १--१५ १८५९ १-२९८ १--११ १1. १-४३ १-४६ १--१.४ १-१९. १--९& १-१् १४ १९१ १६९ १-२

विषयानुक्रमः

विषयाः। | एष्ठानि | शोका। | विषयाः | ष्ठानि | काः गृणप्ररंसा ०." | ११५-११८ | १-४५ 2१२ १-४ उयमप्ररसा = ***।११८ १-१९ पुत्रप्रशंसा ... | १२९-१३० | १--१४ संहतिप्रश्सा | ११९ १-३ कन्यानिन्दा .| १३० क्षमाप्ररेसा ०११९ १-३ सत्ुत्रप्ररेसा ... | १३०-१३१ |१-१३ विनयप्ररंसा ,..|११९ कृपुत्रनिन्दा. ... | १३१ १-१२' ` सयप्रहंसा . | ११९ १-३ रैवाव्यानम्‌ ` ..- |१३२-१३९. |१-१३१ . असव्यनिन्दा ,,,|११९ १-४ जरावणनम्‌ . | १३९-१४१ | १-१< -आत्म्घानिन्दा | १६० १-५ ध्षधावर्णनम्‌ ... | १४१ १-२ स्वमाववणेनम्‌ = .^ |१२०-१२१ |१-१४ भिश्रुकः . [१४१ वाग्वणंनम्‌ ००. १२१-१२२ १-१७ परग्रटवासः ` , | १४१-१४२ | १-.४ वाग्मिप्रश्सा ००, |१२२-१२३ ।१-१५ उद्रपुरणद्ष्णम्‌ ` ... | १४२-१४३ १--१८ मोनगृणाः ००.१२३ १-४ सेवकनिन्दा , | १८४२-१४४ | १-१८ स्थानमाहास्म्यम्‌ ... | १२३-१२४ |१--१४ जीवितसापफल्यम्‌ ..|१४४ १--११ सत्संगतिप्रशंसा ... | १२४-१२६ |१-३६ ऋणम्‌ . ... | १४ १-३ ` अपत्संगतिनिन्दा ... | १२६-१२७ | १-१३ प्रवासः . | १४५ १-६ ल्ेटवचनम्‌ , | १२७ १-२ व्यापारिणः | १४५ १३ सुमित्रप्रमा .., |१२७-१२८ |१-२० कटिमहिमा . | १४५--१४८ | १-३६ कुमित्रनिन्दा ... |१२८ १-६ म्यपानगदैणम्‌ . ,.. | १४८ १-६ ससारः , | १२८ १-६ तमाखुः' ... | १४८-१४९ | १-७ ग्रहस्थाघ्रमप्रर्रसा ,.. | १२९९ १-६ ३. राजप्रकरणमस्‌ गजसमात्रणनम्‌ ... ! १५० ११४ कुमुमेन्द्रमादिः ,., |१७२ १८ गजमिटनम्‌ ... | १५१ कृष्णः , | १७२ १९-२२ सामान्यराजप्रदोमा | १५१-१७० | १-२९५ गुमेगधीश्चः ... | १७३ २३ विशिष्टराजप्रशंमा १७१-१८५ | १-१९४ चोरेन्द्रः . | १५६३ २४-२५ अक्षरः ५.) १. जगदहूवः . | १५७३ २९ अनङ्गभीमः ..* | १५७१ जनकः ..,|१५१३ २४ अगुनन्द्रः . | १७१ दटप्रतिगायः ..- | १७३ २८ कणः | १५१ ५-१० दशरथः ... | १.७३ २९३० कर्णाटवसुधराधिपः | १५१-१५७२ |११ िदीन्द्रचूदामणिः |१४३ ३१ करिद्गेश्वगः ,..। १७२ १२-१३ नाना ... | १७३ कल्याणदाप्तः ..,4 १७२ १४ नितामज्ञाहः ... | १७४ ३२-४५ काषिलेन्द्रः ,.. | १७२ १५-१६ नसि ,,, १७८-३१७९५ | १-५८ कातैवीः „(१७ पद्रगमः ,,, | १७५.--१७६ | ५९-६१

प॒मापितरत्नमाण्डागारम्‌

विषयाः | एष्ठानि } | छोकाः | विषयाः | ष्ठानि | छकाः पाण्ड्यः ००, ¦ १७६ ६२-६४ राजविमूषावणनम्‌ १८५७ १-८ पारसीकक्षितीरः | १५६ ९५ | ,,, |१८७-१८८ !१--४ प्रथ्रीराजः ... | १७६ ९६ तुरगप्रशेसा , |१८८ १११ बद्गालिदाप्नः ,.. | १७६ ६५ प्रसा , . |१८८-१९० | १-१८ वारः ,., | १७६ ६८ राजयाचावणनम्‌ ... ।१९०-१०३ ।१-२५ वाङ्गाटक्षोणिपाटः | १७६ ६९ पताका ..|१९२ २८ बीसलः .,. १७६ ७० द्न्द्भिः ,,.|१९२ | २९-२१ भावसिहूः ... १५७६ ७१ गवाक्षविलोकनम्‌ |१९२-१९३ ३२-४३ भीमः ,,, | १७७ ७२ रणसामम्री ,.. |१९३-१९४ | १-२४ भैरवः ००० | १७७ ५३ रणवणनम्‌ , | १९४-२०० १-१२५ भोजः ,.. | १७७-१७८ |७८-०८ [अरिपटायनम्‌ . | २०१-२०४ (१.४७ मणिपाटः ५, |१७८ ९९ प्रतापव्णनम्‌ २०४-२०९ | १-३० महशाहः -.. | १५ १००-१०२ [कीतिवणनम्‌ ,.. |२०६-२१३ ।१-९१ माणिकः ...|१५८-१७९ |१०३--१०४७ |कीर्विप्रतापौ .,.|२१३ १-९ माधवः ,,. | १७९ १०८ गज्याधिकागगहणम्‌ |२१३-२१४ | १-५ मानसिहः ... | १५९ १०९ गजमेवकः ,.. (२१४ १-९ माटवाश्वण्टटः |१५९ ११० ग्थवेगवर्णनम्‌ ... | २१४-२१५ |१-६ मुकुन्ददेवः .-. | १५९ १११ ममुद्रव्णनम्‌ „.. | २१५ १-६ पुञ्ञ: - | १५७९ ११२ प्रतरतत्रणनम्‌ ०. | २१५१६ | १-५ मुदापरराहः .. | १५९ ११३ सरोवणनम्‌ 2१६ राजवहादगः .-.|१५९ ११.४ ननश्रीवरणनम्‌ , | २१९ १-७ गजेन्द्रसिहः ,,. १७९ ११५ म्रगयात्रणनम्‌ .- | २१६२१५७ |१ -५ गमचन्द्रः =... | १५९.-१८५ |११६-१९८ रगयानिवृनिः ... | १५७ रामजामः ... | १८५ | १६९ कऋप्याश्रमवणनम्‌ ... | २१५८-२१८ |१-१४ रामनाथः ...|१८५ (१५७० गजनीतिः ... | १८-२३६ |१-४२३ रुद्रः "० | १८५ | १५११४७५ गजा २१८-२१९ | १-१५ सूपनाग्रणः ,,, १८५ | १५५६ समसः ००५ | २१५४ १६६९-१ रूपमणिः = .. | १८५ | १७५ पादतः ~. ¦ २१९ १८ विक्रमाः १८५-१८६ (१७८-१८१ | धमाध्यक्षः =. २१९ १९ विग्रहराजः ... | १८६ | १८२ ०० | २१९ २५ वीरमानः ... |१८६ | १८३-१८४ | मन्ता ००. २१९--२२० | २१-३३ तीरवरः ०,,।१८६ | १८५-१८९ | सनापतिः °, २२५ ३३-३४ तीरसिहः १८६ | १८७-१८९ गनाः ,,, २२० २३५--४९ वेङटपतिः ,,. | १८६ | १९० तुरगाः | २२०-२२१ |५०-५७ दाटिजहान्‌ ,., |१८६ | १९१ खङ्गः ,,,।(२२१. ५८-५९ सिन्धुराधीश्वगः ११८७ १९५२ सैन्यम्‌ ..,|२२१ ९०-६२ हम्मीर | १८७ १९३-१९८ | दुर्गः .., २२९१ ९३--९८

विषयाः एष्ठानि। | शकाः¶| विषयाः | टतः . २२१ ६५-५५ दाख्रधारणम्‌ ७८ ` छश्रधारणम्‌ काः ७५ चामरम्‌ प्तीद्यरी ... २२२ ५६ सिहामनम्‌ सपकारः --“ २२२ ५७७ माटाधाग्णम्‌ चाराः ०।२२२ ५८ चन्दनलपः अन्तःपुरवगाः * २२२ ५९ मगा नियः ,., २२६ ८०-८१ कटकप्रयाणम महिषी ., ०२२२ < उपव्रनानि भ्रयाः ,., २२२-२२३ | &३-१०२ (तरवः) ज्लानम्‌ ,, २२३ | १०६३ नीतिः ताम्बूटम्‌ .. २२३ | १०४ सामान्यनीतिः ४. चित्रपरकरणम्‌ समस्याख्यानम्‌ =... |२८३-२८८ १-५७ माव्रास्युतक्रादयः प्रहेटिकाः . | २८८-२९१ १-३९ मातरान्युतकम्‌ अपहतः ° | २९१-२९२ १-१५ विन्दुयुतकरम्‌ कृटानि . | २९२-३०३ १-९६ विसगन्युतकम्‌ क्रियागप्तादयः ..* | ३०३-३०६ १-५३ अक्षरच्युतकम नित्यग ... |३०३-३०४ १-१५ स्थानन्युतक्रम्‌ कतगुप्तम्‌ , | ३०४ १८-२५ वय॒ त्रनन्युतक्म्‌ कमगुप्म्‌ , | ३०४ २६-२८ च्युतदत्ताक्षरम्‌ करणगुप्रम ... | ३०४ २९३० | अन्तराटापा. सप्रदानगप्तम्‌ ... | ३०५ ३१-२२ ब्हिराटापाः अपादानगृप्तम्‌ |३०५ ३३-३४ | प्रश्रौत्ताण सबन्धगृप्तम्‌ ... | ३०५ ३५-३७ चित्रम्‌ अधिकरणगुप्तम्‌ |३०५ 3८-३२९ |भापाचित्रम्‌ भआमन्तितगृप्तम्‌ |३०५ ४०-४३ | जातिवणेनम्‌ कतक्रिया ग॑प्तम्‌ |३५५ मिहः कतैकमत्रियागुप्तम्‌ | ३०६ ५५-४९६ तरधः सौधगृप्तम्‌ .,. | ३०६ करिणः , समासगुप्तम्‌ ... | ३१६ 9. रिद्रगृप्तम्‌ .,. | ३०६ 8 [ ` ~. सुव्वचनगुपतम्‌ ,.. | ३०६ ५२ तिदवचनगुप्तम्‌ |३०६

4

|

विषयानुक्रमः।

4

| षष्ठानि | काः

००,।२२६३

~^) + ~ + १.५4

4१ ६॥

® 9 ® 1

८५ ९५८ „९५ १६

<)

२२३६-८

... | ३०९-३०८

५. ^.

,.# | ९५ .{, | ३२५-३२८

६..।३२५ ३२६

५.

१५५५ १०६

१०७ १५ १०८

१०८

१०५

११० ( १११-११२ ११३-११४ | ११५-४२६ | १.१ ०५८

सुभाषितरत्नभाण्डागारम्‌ विषयाः एष्ठानि। | श्चकाः | विषयाः | एष्ठानि। महाक्ष ,. | ३२६ १५ सपः ३९५ धेनुः , |३२६ १६ पिन्दः १५/३९ गतिमः ,, |३२७ १४७ पथिकः ...।३२८ अजः ,, |३२७ १८ श्रः , | ३२८ मषः ३२७ १९ बालाः ,०० | ३९८ मुरः + (३२७ कुमारः ५/३ चातकः ,, [३२७ २१ नतैकी . |३२८ " पारावतः „, | ३२५७ २२ ठेवनकत्रीं ...। ३२८ बकाः ,, (३२५७ २२-२४ करमक्रण्डनीगी- कुक्ुटः (३२७ = १८९९ तयः २९ गौरखगककलासौ ।३२५ २७ | ५९. अन्योक्तिप्रकरणम्‌ 3 सू्यन्योक्तयः ... | ३२९-३३० | १-१८ (मोमकान्तपू्य- चन्द्रान्योक्तयः ... | ३३०-३३२ ।१-४९ कान्तो) २४४ मेघान्येोक्तयः ... ३३३-३३८ १-८४ (चन्द्रकान्तः) [३४४ वाम्वन्योक्तयः ... | ३३८-३३९ १-१२ (स्फटिकः) | ३४४ 7नैतान्योक्तयः ... | ३९३४० (१ (मरकतः) ३.४४ टिमाचटः ,.. ३३ | र~ (माणिक्यम्‌) |३४४-३.४५. मेश ,,, | ३३९ काचः , | ३४५ विन्ध्यः २३९ राद्धः , | ३४५ मख्यः ३३५ ७-८ (पाञ्चजन्यः) | ३४५. मन्दरः ०००।३३९ नयन्योक्तयः . २४५-३४६ मैनाकः ,..। १३० | १०-११ गङ्गा ... | ३४६ लोकालोकः .-. ( ३४० १२ दोणः , | ३४६ रोटणः ००१ | ३४० ३-१५ तटागान्पोक्तगरः ... ३४६- ३.४७ (पवतदरी) ,,,| ३४० (१६ मानसम्‌ ... | ३४५७ (गिरिनिर्चरः) ,,, | ३४० १७ कूपान्योक्तयः ... | ३४७-३४८ समुद्रान्योक्तयः ... | ३४०-२४५. | १-२० मरस्पजान्योक्तयः | ३४८ = दावानलान्योक्तयः |३४८-३४९ 1 वाडवानटः ,.. | ३४९ अगस्त्यः \.+५. '-४६ | व्योमचगन्योक्तयुः | ३४९३६६३ रलानि 1८५ ६३ | मः |, (वज्जमणिः) ` | ३४४ ५५. कोकिटः 6 (कौस्त॒ममणिः) ३४४ \ | ३५९-३५७

शोकाः

२८ २९. ३०-३३ ३४ ३५.-३९ २७ ३८

५, ©

५-७१

| ५५८ ८१-८२ १-€

| ९-१० ११ १-१९.

| १-९ १-६

१-८

१-२३२ १-२ र-४० ४१-११

११.५१

विषयाः चातक्रः मगुरः चक्रवाकः

विषयानुक्रमः |

एष्ठानि। | शोकाः 1 ०, ३५७-५९ | १,४५७-१६५ -34 १६९८-१ ७७ ००, ( ३५९५-३ ६० ! १५८-१४७०

३९०-२६१ | १८०-२०२

रकः काकः °“ ३९१-३९२ |२०३-२२४ 4 २१९ ३६३ | २२५- २३१ शकः २९३ २३२ सण: * | ३९६३ २३३ खद्योतः .०५,३६३ २३४-२३९ स्थटचरान्याक्तयः ३९ ४- ३७४ १-१६५ सिहः ३९४-३६७ [१-५४ गनः ००“ | ३९६५७-३४५० |५५-९८ मगः .. | ३५७०-३७१ | ९९-१२३ कम्भः ००. | ७१-३.७२ | १२४-१३७ रासभः ०, | ३५७२ १३८ त्रषभः ,.. २७२-३५३ १२ ९५--१४९ कपिः ००, ३५७३ १५५०१५५ तगह: ००» | ३५६ १५३--१५४ (आदिवराहः) ३५७६३ १५५ शरा ३७४ | १५६ ग्रश्चिकरः ६५५ १५७ भकः ३७४ १,५,८-१५५९. जम्बुकः ०० ३५ १६५० सपः २७५ १६१-१६३ (रोषः) ... ३७४ १९५-१६५ जलचरान्योक्तयः ... ३७८-३७५ १-५ भमस्छ्य. ०० ३५४ (रोहितः) ... ३५७४ (राघवः) .., ३७८ कमः .., ३५५ ५८-५, वृक्षान्योक्तयः ,.. ३५५३१५१ १-२० कल्पद्रुमः ००० ३५४ ६१-३५ पाग्जिात. , ३५७५ २८-२३९ चन्दनः ००५ ७५७२ ८४०-६१ अगुरुः ६२९६३ चम्प्रक्रः ००* ३४५९ ६४०७१ स्तु; 998 ३५७५९ ५२-५७३

विषयाः अशोकः षी माटती मिका दमनकः केतकी पाटला सहकारः पनस. तमाः कदी द्राक्षा दादिमः नालिकः ताटः भूजः भश्वलः न्य्रप्रोधः मधकः रात्मलिः निम्ः बन्त्रलः खदिगः किशुक्रः दराखोटः पीलु करीरः त्वः रानि; कटजः शशः टवी कापातः रणः कृण्टकरागिकरा पचमः प्रलाण्डुः

एष्ठानि

००, | ३७०३८ ३८० ०,०।३८० ०,०।३८० , | ३८०

३८०-३८१ +*५( ३८१

३८१-३८६ * | ३८२

5.

, | ३८३ 01 , | ३८३ 4 # (4 र्ट ०० |।२८८४ | १८५ , | ३८५ ५१ | २८४ ७०५१ 3 41 4 (1 ८५

+

... ३८५-३८६

००० ६८५ * ३८१५ ८६

०० ३८५

६८६

कै # | 4

३८५

#

५८4

,,,! ३८५

००१५ २८७

५9

किः

५४ै-,५.७ ५८ ९५९.

< ९१- ९६

९५८- १६२ 0

१३५

१३५ १३६१६३५ १३८-१३२ १.४०

१८४८१ १४२ १४३१८४४ १४५ १४९-१४८ ४९.१५० १-५१-१५. (१ १९०-१६३. १६८-१६६ १५५१६ [न १५२

५३-१५५

१५८

१५ .५ १५७८-१ १८१-१८६ १८ ४- १८६ १८७

१८८

१८ ९-१९२ १९६

[कि |

सुभाषतरस्नभाण्डागारम्‌

विषयाः। | षष्ठानि | श्चेकाः | | विषयाः | | ष्ठानि | का

1

णानि „,* | ३८७-३८८ | १९५४१०५ | लाङ्गलिकः “,* [३९६ ३९ कटमाः .०,।३८८ १९.६-१९७ | कणधारः =... | ३९४ ४०-४१) ताम्बूलम्‌ = ,,.।३८८ १९८१९५९ | नैलिकः २३९४ ४२ तम्बी | ३८६ २००-२०१ | पज्नरटावक्रः ... ३९८ ५६ तशः ५413६ २०२ व्याधः .,. (३९४ ८- ४५ कन्दः ,,,।३८८ २०३-२०४ | विषमन्त्ली ,,. [३९८ ४६ कमलानि ... {३८८-३९५५ २०५-२४२ | माटलाक्रारः |३र् ४५७ टतः ०० २९१ २५४३ कायस्थः ५1.५4

।की्णान्ोक्तग्रः ... , ३९५१--३९८ १-१०४ कविः ,.. | ३९५४ ४९ रिवः 9 १-६ चाराः ,.०।३९८ ^५० परशगमः ,.. | ३९१ शन्पः ,,., ३९४ ११ रामचन्द्रः ..* | ३९५१ कुरारवाः -.. | ३९५ ५२ सीता ,,. | ३९१ राटा 4३९ ५३ इन्द्रः -.. | ३९५१ १० प्ऱीपतिपुत्री ,.. | ३९५ | ५४ स्मरः 23 ११ पान्थः - ९५५५-५ आकाशम्‌ ,.. | ३९२ १२ कस्तरिक्रा ... ३९५ ५७६१ थ्वी ,,. | ३५६ १३ दीपः ,,. ३९५ | ६२-९० जलम्‌ (३१२ १८-१५ तुरा ३९६ | ६८-६ मारुतः ५५.।३२९ १६ कम्भः ३९९ 5.34 मृगत्णिका .. ३९२ १४७ कारश ३९६ ७२ सुवणम्‌ ३९२ | १८-१९ दग्धम्‌ ३९६ ७६ मोक्तिकम्‌ ३९२ २०-२२ बटि्दण्डाः ,.. ३९६ ५७४ मुवणकारः ... ३५२ ध. दारः ३९६ ७५ हाः ०५५ | ३९५२-३ ५३ २४-२५९ टम्प्ाक्रः ३५६ ५९६ ककः १३९३ |३ खतः 9७ कण्ड्‌ ... ३५३ २१ कण्टकः ३९९ ७८ नामाभषणम्‌ ,.. ३९३ ३२ कालकम्‌ ३०५६ ७९ वर्यः | ३३ जिद २०,६ ८५ दः ... ' ३९३ ३८ नन्दनवनम्‌ ३५६-२३०५७ ८१ वीणादण्डः ... ३९३ | २५५ वमन्तः ९९४ ८२ मरी ३९६३ २६३५ ममटः ३९५ कुविन्दः ३५६ ३८ संकरीणाः ,.. ३९०५-३९८ | ८४-१.

६. गवर स्षप्रकरणम्‌ > ग्रङ्धाररसनिदशदाः २९५९५-५<५ | सखीप्ररस, ..,। ४००४० | १-६१

मनतिजप्ररोमा ...1 ३९५५-४०० १-२२ | गुववरणनम्‌ (4 | १-९

विषयाः एष्ठानि वाठावरणनम्‌ ..,।४०४-४०७ वगःसंधिवर्णनम्‌ =... | ४०७-४११ तरुणीप्रथगवयववरणनम्‌ | ४११-४३३ केदापाश्चः .., ४११-४१२ (अभ्यङ्गारम्भः) |४१२ (सीमन्तरचनम्‌) | ४१२-४१६ (सीमन्तसिन्दृरम्‌) | ४१३ रलः ६१३ (तिलकः) * | ४१३-४१४ भुवौ ... | ४१४ ने .,. ४१४-४१६ (कटाक्षः) ,... | ४१६ (अश्रूणि) ,.. [४१७ नासा | ४१५७ (नासाभप्रणम्‌) | ४१४५ कणा ~ 41 (कर्णभूषणम्‌) [४१५७४१८ कपोलौ ५४ ४12 अधः , | ४१ ८-४१९ दन्ताः ,.. 1४1९ चिबुकः ०९ १४१९ म॒स्वम्‌ ...(४१९-४२२ स्मितम्‌) ... ४६२ कण्टः ००१४२ (वाणी) .., ४२२ बाहू , | ८२२-४२६ करौ ... ४२३ (कद्ूणम्‌) ... | ४२३ (दस्तेखा) ... ४२३ अद्घल्यः ,. | ८२३ (मर्रिका) ... ८२

स्तनौ (क्चुकी) (हारः) मध्यदेशः नामिः पटिच्रयम्‌

#

-- ८२६

(५ # # 9 1 9 ४1

¡ ++ ( ' ४२६-४२.५

४२५७

| ४१९७४२८

४८

विषयानुक्रमः। ७9.101 2.8

छरोका | १-४८

|

| १-४३२

१-२७

: २८-

१८९८ | -४० ८१

४२-५२

, ५३ 4

` ६१--९७

९८-११३ ११४ ११५-११८ ११९१२६३ , १२४१६३१ १६२-१३५ , १३५१३५७ | १३८-१५४ 1५.414 १५९.

| १६०-२०६ | २०७--२१५ २११-२१५ (११८ १८ २३१०-२ २३६-२४२ २४६

४.८ >४. २४६ ` ४.५ २९८

भर) 9 ^ ४: १1

विषयाः | ्ठानि गोमावलिः ,.. : ५२८-४३० प्रष्मागः ००१ | ४३० नितम्बः ००* ४३० (कान्नी) ,,.।४३० जघनम्‌ ,.,।४३० मदनमन्दिरम्‌ ... | ४३०-४३१ उरू ४२ जङ्ग (9 चरणौ . | ४३१-४३२ गुल्फा -* ४३२ परादाद्रत्य 4 २९ नखाः ,,, [४३२ (गमनम्‌) ५३२ (नम्भा) ... ४६२ (निद्रा) ... | ४२२४६३३ (कान्तिः) ४३३

ममग्रघीखस्पवणनम्‌ | ४२३-४३५

परस्पग्दरशनम्‌ ... | ४३८ नायकद्रनम्‌ , (८३८ नायिकादरनम्‌ ... (४८३८-४४० विग. , | ४४०५ पियोगिनोऽ्स्थात्रण- |

नम्‌ , | ४४०-८४१ वियोगिन्य्रा अव्रस्था-

व्रणनम्‌ | ४८१४८४५

४५ ४१५६

विग्रोगिनो व्रिप्रटापराः | १५ षः ह. (1

मदनं प्रव्युक्तयः

चन्द्र प्रत्यक्तयः | ५५४ प्रन प्रलयक्तायः [४५८

में प्रलयक्तयः | ४५४- ८५५ अशोकं प्रय॒त्ती ५५५. तमालं प्रत्युक्तिः | ४५५ प्रणाटहारं प्रत्युक्तिः | ४५५ गकर प्रत्यक्तय; | ४५,

हेमं प्रव्यक्त चकारं प्रसयुत्तिः ^ | ४५५

कृष्णसारं प्रक्तिः' ४५५

९, श्रोकाः

३३९५३९९ ३५७०

३५१-३५० २८०-२३८१ | ८२-३८५ ३८ ६-२८५ | ३८८-३९८ ५९-- ४०२ --५१६ , ४1७

| ५१८

& १९५४२ ४२.५-८४२५ 4२६५ ४२,.८ ४२८- ४३० ४१४३५

१--.७५७

१-२ १-

1

९९ ३,

नि

1

=>

1 "नद ¦ १-९६१५ ' १-१२२ १२९३-१४६ १४८- १.४८ 44 14 .1.40~1.4ब ¡ १.५६ १५७ | १,५८-१२१ | १६२ | १६६ ९४

६११११ (1.

१५

विषयाः

साङ्गं प्रलगुक्तिः मयूरव्रिष्रयकोक्तिः

एष्ठानि

; ८५५५ ४५९

मुक्ताकलाप प्रलयु-

ति तरियोगिन्या विप्रलापः मदनं प्रल्युक्तयः चन्द्रं प्रदयुक्तयरः गोदिणीं प्रलुक्तिः

४५६ ५५६९४५९ ४५९

' ८६५५९

नायिकां प्रति सखीव-

चनम्‌

कथनम्‌

4 ९. दती प्रति स्वावस्था ** ' ४६१-४६

नायक्रे प्रति दृतीपरष-

णम्‌ 1१ १। नाकक्रस्याग्रे दृ्यक्तयः

नायकं प्रति नापिका-

सदशः

४६२

-४६२-४६८

, ४६८

नायिकां प्रति सदेरप्र-

प्रणम्‌ ४६ नायिकां प्रति नायक- सदशः रती प्रत्ना, द्रतयुपहापप्रश्नाः ,..

४५६९

६९.- ४.५१ | प्रति नाविक्रा-,

,, ४५७१ ४७१४५

नायिक्रा प्रति नायरका-'

स्थाकथनम्‌ सूरयास्तमनसमग्रवण- नम्‌ चक्रवाकावस्थाग्यानम्‌ सध्यावणनम्‌ रजनिवरणनम्‌ ,,. तमोवणेनम्‌

18) | ५५

| ४.७?-४ ५८ ॥।

५६ ४.५५

` ५५५. ५८ ८५८

"\५८ ~ 4८

अआभसारकासचारक्र- |

थनम्‌

नक्षत्रोदयरवरणनम्‌

चन्द्रोदुयरतरणनम्‌ चन्द्रकरावणनम्‌

, ' ४८१-४८२्‌ , ०४८२

,, | ८४८२-४

४८९

मुमापितरतभाण्डागारम्‌

| श्छोकाः } | विषयाः एष्ठानि। | १६ ज्योत्ल्व्रणनम्‌ ... | ४८९८४९० | १९६ सक्रटङूचन्द्रवणनम्‌ | ४९०- ४९१ | नायकरागमनावस्थावर्ण- | १६७ नम्‌ .., [४९१-४९२्‌ | १-४२्‌ नायकरागमने नाधिकां ।४२-८५ प्रति सखीवचनम्‌ [४९२ | ५६-५८ |नाय्रकातिथ्यतरणनम्‌ ४९२ ५९ नायक्रस्य नायिकां प्रति | प्रश्रः (४९ ।१- ३१ प्रणयक्ररुहे नायिकानु- | नगरः ,,, | ४०३--४९७ | १-१८ सद्यरनुनवः | ४९७- ४९९ | कलदहान्तरिताप्रखापा- | ल्यानम्‌ , (४९०-५०० | |१-९५ [नाय्रकानुनयः , | ५०० नायकयोरुक्तिप्रलुक्त- १४ दुः -.. |५००-५०१ | नायकरिक्षा ,,. ।५०१-५०२ | नापिकाप्रतादः ... (५०२ परस्परप्रमादः ५०२-५०४ | १-३५ प्रियचाटृक्तयः ,.. ५० ८-५०९ | पानगेष्रीवर्णनम्‌ ... | ५०९-५१२ यृतक्रीडावर्णनम्‌ ... ५१२ | १-१२ बाह्यरतक्रीडावणनप्र | २-५१६३ | आरि्गनम्‌ ... | ५१२-५१३ | १५ चुम्बनम्‌ ,.. ५१३ | विहारः ००, ।५१३ |१-५७३ [सुरतप्रशंसा १, ।५१४ | १-१३ नववधसंगमे सखीवा- | १६ वयम्‌ .. [५१८ ।१-६ नववधूसंगमः =... ५१५-५१६ १--४८० सुरतकरेटिकथनम्‌ ... [५१ ६-५१९ विपरीतरतक्रिया ... (५१५५२९० १-२६ |सुरतनित्रत्तिः ^. | ५९०-५२२ |१-२ नद्रास्तसमयवणनम्‌ | ५२२-५२३ १-१२ प््रराचतक्रोडावणनम्‌ ५२३ १२६ प्रभातवर्णनम्‌ ,.. ।५२३-५२८

| छोकाः।

१२४-१३८ १३९५१६४

१-१२्‌ १--८ 9 १९९ १-५९ १-६५

१-२९८ १=१ 1 १२८-१५६ १,.५-

१--८

१--१९. १-५१ १-२१ १--३४ १-१.४

१-६८

एष्ानि ५२८-५३० २०११९ ५३२

५३२५२

विषयाः

प्रभातवागुवणनम्‌ .,. सूयोदयवणनम्‌ ... नायिकानिगेमनम्‌ ,.. संभोगाविष्करणम्‌ प्रियप्रस्थानावस्थाकथ- नमर्‌ - ५३४-५३५ सखीं प्रति नायिका- वाक्यम्‌ "** ५१५५२३६ नायकं प्रति नापिको त्यः नायकं प्रति सखीवा- | केयम्‌ ००* | ५३ ६-५३७ मखाय प्रति नाय्रको- | क्तः ** ५३७ नायिकां प्रति सखी. | वाक्यम्‌ ..* (५३७ देशान्तगेपगतो ना- यकः वपतन्तव्णनम्‌ ,.. वसन्तसमयस्वभा- वरस्परानम्‌ ... | ५३५-५४२ मद्नप्ूजा ००, ।५४२्‌ कुतुमाकचयः ००१, १५४ २-५४३ वसन्तवायवः .. ५४६३-४ वसन्तपयिकाः ..^ ५८४-५४५ ग्रीपवर्णनम्‌ = ,,, ५५५-५५३ गरप्पमममयस्वमा- वाल्यानम्‌ | ५.४५ ४९, जटकेटिः ,,. | ५४ ९-५५र्‌ प्रपापासिका

५३९

... | ५५२ मरीष्मवायवः ... |५५२-५५३ ग्रीष्मपथिकाः ,,. | ५५३

वषरीवणनम्‌ ,,, | ५५३-५५९ वरषस॒मयस्वभावा- |, स्यानम्‌ =.“ | ५५३-५५७ दोरखकेदिः ,,, (५५५७

वषौवायवः | ५५५.

विषयानुक्रमः

च्छ[काः | १-४१ १-२१५

८- १०१ १५२ १०६-११९ | १२०-१३७ १६३८१४७ (१ २५८ ५०.-११६ ११४७-१२द३ १५४८१२६ १२..०-१३० १-४

५-७ \७२-- ७५

४७ €~ 4

विषयाः |

एषछठानि |

१९

| छरकाः |

वषीपयिक्राः ,,. ५५७-५५८ ८१-०६ वर्षापधिक्रकामिनी ५५९

खयोतः हसः दारद्रणनम्‌

4 * ५५९

... ५६९०- ५६२

राग्त्समयरस्वभागा-

स्यानम्‌

श्रमरक्रीदा दाण्टायरवः

दारत्पाधक्रः टेमन्तवणनम्‌

... | ५६०-५६२ ८८५६६ ५१ ,.. ५६२ ००० , ५६ २--.५६५

टहेमन्तसमयस्वभा-

वरा्यानम्‌ कन्दुककरीरा टेमन्तवायवः

हेमन्तपथिकः ...

रिष्टिरवणनम्‌

| ००* ' ५€ ३-५६४ [ह | ५५ & 4 ष्म 3 १५ ... (५६५ ५६५ [ड 2, 8 ध्‌ ~~ ५9

शिदिरसमयरस्लभा- |

वाल्यानम्‌

द्मीटनक्राष्ट रिशिरवायवः ... ५६६-५६५

५९६

(५५६

रिरिरपथिकः... ५६५

ल्रीस्वभावनिन्दा ... | ५८ सतीवणनम्‌ असतीचग्तिम परान्थसकरेतः . ५९ वरददय गहणम्‌ ८० अष्रनायिकाः ५८५ स्नार्धं खे -५८१ अ] -५८ कत २-*५८४ विप्र ५८५, प्रो +८५-५८६ | ५६६ .. |५८६-५८५ ७-~-५९५

] ' ९५-- १०९,

११० १११ १-३

मुमापितरत्नभाण्डागारम्‌

त्रिप्ाः | ¦ एष्ठानि छ्काः | | विषयाः रिपयोपहासः -.* | ६०५६९०८ | ११५.-१३.

१२

णानि | छोकाः

करणारसनिर्देदाः “५० - | १-४१ | अद्धतर्सनिरदेशः ५९२-५५२ 17 गर्मवासप्रयुत्तं , |

ाम्यरसनिर्देदाः ५५४-५५६ ` १५९ दुःखम्‌ ^. ६०८ | १३८-१४३ मयाभकर सनिरद ¦ अनिन्यतानिष्प- |

श्रः , ५,९५९.५ ` १-१द णम्‌ १. ८-९११ --१८८

वीभन्मरसनिर्ददयाः १५२, ५--५९.८ १-५४ क्रारचगितिम्‌ ,,, ९६ ११-६१२ | १८९५२०४

सैद्ररसनिदराः ९,८५९.९ ' १-१९ पश्चात्तापः .* ६१२-६१६३ | २५५२६०५ |

दरान्तरसनिर्देदाः ५०.९६१ १२६६ व्रिचागः

= (६१४-९१६ | प्राण्यम्‌ ,., ५९९-६०७ १११४

ग्रन्थसमाधिः वि्ञपरिः आदीर्वचनम्‌ सुभाषितरत्नखण्मञ्जषा | शछोकातुक्रमणिका

श्रीः युभापितरलभाण्डागारम्‌ `

प्रकरणम्‌ 3 मद्रराचरणप्रकरणम्‌

4

परब्रह्म |

अथ स्वस्थाय देवाय नित्याय हतपाप्मने लक्तक्रमविभागाय नैतन्यज्योतिषे नमः ॥१॥ दिकालादनवच्छित्नान्तविन्मात्रमूतेये सानुमूलयेक्मोनाय नमः शान्ताय तेनपर २॥ मध्याहारकरमरीचिकालिव पयःपूरौ यदज्ञानतः खं वायुज्ेटनो जटं क्षितिरिति तैरोक्य ्मीटति यत्तं विदुषां निमीटैति पुनः खमभोगिभोगोपमं से्द्रान्दमुपास्महे तदम लौत्मावबोधं महः यस्माद्धिश्वपदेति यत्र रमते यकिन्यनर्छीयते माप्रा य्य नग- दिमाति प्हनानन्दोज्जवलं यन्हः शान्तं शाशवतकरियं यमपुनमावाय भेशवरं द्वै ध्वन्तमपास्य यानि तनः स्तोम तं पृह्षम्‌ यः पृष्टिप्यितिमरहतीषितनुते वह्मादिमूततरिकेय॑स्याधीनतया स्थितानि पदप्तकमौण्यपि प्राणिनाप्‌ निचेच्छातितु द्िमानय परो जीवात्रात्मा खयं सोऽयं वो विदधातु पृणेमनिराचचेतोगतं यद्गवेत्‌ राक्यं यत्न विरोषतो निगदितुं परम्णैव यच्चिनितं मृदङ्गीवदनेन्दुमण्डटमिव खान्ते त्रिधत्ते मदम्‌ यन्पुग्धानयनान्तचेष्टितमिीधयक्षेऽपि नो टश्षितं तत्तेनो विनयादमन्दहदयानन्दा- वन्दामहे विश्वेशो वः प्र पायात्रिगुणपमचिवतां योऽवटम्ब्य॑नुवारं विश्वदरीची- नतृष्टिध्थतिविटयमनः खेच्छ्या निमिमीते यस्येयत्तामतीलय प्रभवति महिमा कोऽपि लोवैश्यतीतस्यक्तो यश्रकुरायेरपि निपुणतमेवीक्षणादिक्रियापु

~ > ~ --------- ~ ~ --------------- ~ ~~ ----------------- ७००५

[1

नारितकिल्िषाय, व्रिपिः, अविषयीकरृता, प्रमाणम्‌. आकराशे ददयमानगटनटय- मानरद्धिपसमूहः. प्गतष्णेति यात्रत्‌. ब्रह्ममिन्ेतया त्तेन भ्रमव्रिषयीभवति. चवाग्नारिरूपतद्धि्र- त्वेन भ्रमाविषयीभवति. भ्रमेण ग्रहीतो माराय सपकराय ख. नन्द्स्वह्यम्‌. १० ब्रह्मात्प- कङ्ञानस्वरूपम्‌. ११ तेजः. १२ निश्वलम्‌, १३ पुमर्तपत्यः नन्द्म. १५ समीपस्येऽपि, १६ बहू. १५ स्रजस्तमःसहायताम्‌. ५१८ वाललारम्‌. + , २० सीमाम्‌. २१ परकर. रोकरातीतः.

मुमाषितरल माण्डागारम्‌ प्र०१]

गणेरः

वन्दारुमन्दारमिन्दुमृषणनन्दनम्‌ | अमन्दानन्दसंदोहबेन्धुरं पिन्धुराननम्‌ आलम्बे भ्रगदालम्बे हेरम्बचरणाम्बुजे रप्यन्ति यद्रन स्पौत्सय मत्यूहवाधय गजाननाय महे पत्यहतिमिरच्छदे अपारकरुणापूरतङ्ितदशे नमः नमस्तसम गणेदाय यत्कण्टः प्करायते मदाभोगर्धनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे अगजा- ननपद्माकं गजाननमहनिश्यम्‌ जनकद तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे चरत्कणीनि लोदतपिन्दरारुणिताम्बरः जयत्यकाटेऽपि सूजन्परध्यामिव गजाननः एकदन्तदयुति तितः शमः म॒नः श्रियेऽस्तु वः विद्याकन्द इवोद्वि्ननवाङ्करमनोहरः दुरित- पमृहबलाहकपटरीसंहरणपवमानम्‌ रिवयोरङ्काभरणं वन्द किचिद्रनाननं तेजः < अविरटविगलन्मद नल्कपोट्पाटीनिरीनमधृपक्ुटः उद्विचनकवमश्रश्रेणिरिव गणाधिपो जयति ॥९॥ एकरद दर्मतिरि निचिगण चतुभुजापि पञ्चकर नय पषण्मुखनुत सप्तच्छद गन्धिमर्दाष्टतनुतनय १० मङ्गटकटशद्वयमयकरम्भमदम्भेन भजत गजवद्‌ नम्‌ यदानतोयतरटेम्तिटतुलनाटम्बि रोः ११ शिवयोः भुधाहरिद्रादीप्िमतोः सारभू- जगयिित्रो; त्रिमुवनव्रिघ्रध्वसी करिकस्पः कश्चिदरुणिमा जयति १२ युगपत्छगण्ड- ¦ नुम्बनरोो ' पितरौ निरीक्ष्य हेरम्बः तन्पुखमेरनकुतुकी खाननमपनीय परिहस- न्पायात्‌ १२ हस्तपद्कननिविष्टमोदकव्याजसंचरददषपुमथेम्‌ नौमि किचिदवधूनित- वाण्डादण्डकृण्डटितमण्डितगण्डम्‌ १४ अन्तरायतिमिरोषदयान्तये श्ान्तपावनमचिन्तयवै- भवम्‌ 1 ते नरं वपुषि कुञ्जरं मखे मन्महे किमपि तुन्दिरं महः {९ अरोषविघप्रतिषे- धदक्षमन्त्राक्षतानामिव दिच्युखेषु विक्षेपरीखा करशीकराणां करोतु वः मीतिमिभाननस्य १६९ दन्ता्रनिमिच्चहिमाचटोरवीरन्ध्रोत्थितादीन्द्रमणिप्रभोचे नागाननः स्तम्भषिया कषो- टो घषन्पितम्यां हसितः पुनातु १७ ईभ्तावलेन धरणीतटृन्नमय्य पाताल्केटिपु श्ता- दिवराहरीटम्‌ उंहाघनोत्फणफणाधरमीयमानक्री वदानमिभराजमुखं नमामः १८ आनन्दमात्रमररन्दमनन्तगन्धं योगीन्द्रपुम्थिरमिदिन्दमपास्तबन्धम्‌ वेदान्तमृयकिरणे कविकामुशीटं हेरम्बपादरारदम्बुनमानतोऽप्मि १९ गण्डस्थलटीगदमन्दमदमवाह माद्यद्िरेफमधुरसखरदत्तकणैः हपीदिवाटप्तनिमीहितनेत्रयुग्मो विघ्च्छिदे भवतु मतप- तिगेणेशः २० लक्ष्म तनोतु सुतरामितरानपे्षमद्धिद्टयं निगमशासिशिखापवाम्‌

0171 नि कि

[मीम जन

) भक्त जनकफत्पत्रक्षम्‌, >“ म्‌. गजाननम्‌. जगदाधारभुते, "५ विघ्रतमुद्राःः मद्व दाचरति, निग्िट्ध्वनि >. मोक्षायनेकवप्तुदातारम्‌, १० गेषम्‌, ११ पावैतीगङ्ारू- पमातद्रयवत्त्नादियर्थः. १६ करलमियर्थः. १३ महादेवः. १४ भ्रमरः. १५ वर्णम्‌. १६ हस्तितुन्यः. १७ ८य्धौ. उन्ताग्रण. २० हृषित, |

[भ०१ गणेरः

हेरम्बमम्धुरुहडम्बरयोरयनिध्रं विद्र द्रिभेदशतौतधारधुरंधरं नः २१ अविरलमदधाराधौ- तकरम्भः शरण्यः फणिवरदृतगात्रः सिद्धपाध्यादिवन्यः त्रिमुवनजनविन्रध्वान्तविध्वं- सदक्षो वितरतु गजवक्त्रः संततं मङ्गलं वः २२ जेतुं यच्नरिपुरं हरेण हरिणा ग्याजाद्रलि बधता खष्टं वारिभवोद्धवेन भुवनं रेषेण पर्प धराम्‌ पर्वा महि- षासुरममथने धिद्धाधिषैः सिद्धये ध्यातः पञ्चशरेण विश्वनितये पायात्स नागाननैः २६ विघनध्वान्तनिवारणैकतरणिरविघ्रादवीरम्यवाद्वघ्रम्याल्करुलामिमानगरुडो विघ्ेमपञ्चाननः वि्नोतङ्कगिरिममेदनपविर्वि्म्बुधौ वाडवो विघयोधवनमचण्डपवनो विचिश्वरः पातु वः २४ उच्ेब्रह्मण्ड्वण्डद्धितयरमेह चरं कुम्भयुग्मं दधानः मेङ्ै्रीगासििक्पंतिभटविकट- ्रोत्रताटाभिरामः देवः शभोरपत्यं भुनगपतितनृप्प्िवर्धिषणरहसतसेरोक्याश्रयमू्तिः जयति जगतामीश्वरः कुञ्जरास्यः २५ दोर्योतिदन्तखण्डः सकलपुरगणाडम्बरेषु प्रच- ण्डः सिन्दूराकीणेगण्डः मकरितविलप्रचारुचान्द्रीयखण्डः गण्डस्थानन्तयैण्डः स्मरहरतनयः कुण्डीमृतदुण्डो विघ्नानां कालदण्डः स॒ मवतु मवतां मूतये वक्रतुण्डः २९ विशो वः म॒ पायाद्धिहतिषुं नर्धीन्यः कराग्रेण पीला तसििद्ुदूय विश्वं विमृनति पकं दयते व्योभनि देवैः कपीशः कापि विष्णुः कचन कमलमूः करप्यनन्तः श्रीः क्यः कापि राः कचन मणिगणाः कापि नक्रादिचक्रम्‌ २७ विवरेशः सवैविघ्रान्परिहरतु स॒ यत्कणेतालादुदशद्वयुग्याधूतगण्डप्यलयुगलगलद्वूरिपिन्दूरपरः आरुण्याद्रेतमावं गतवति जगति क्रापि नो माति मानुरनवासौ जीतमानुः कचिदपि नितरां मापते वा रृशानुः ॥२८॥ क्रोडं तातस्य गच्छन्विशदनत्िप्तधिया शावकं शीतमानोराकषन्माखैश्वानरनिरितरिखारो- चिषा तप्यमानः गङ्गाम्भः पतुमिच्छभनगपतिफणाएूत्छतैदयमानो मात्रा संमोध्य नीतो दुरितमपनयेद्राच्वेषो गणेशः २९ उचेरु्तालगण्डस्थटबहुलगलदानपानममत्तीी दिव्ातगीतिश्रुतिविषतिकणोन्मीलिताधौक्षिपक्ष्मा भक्तमत्यह्वीरुहनिवहसमुन्पूनो चैरुद- अच्छण्डादण्डग्र उञाभेक दृमवदनो वः पायादपायात्‌ ३० कल्याणं वो विधत्तां #- टमैदैधुनीरोरकोटमाठालेल्रोलम्बकरोराहटमुखरितदिक्चक्रवालान्तरालम्‌ रं वेैण्ड- रतं सततपरिचरत्कणताटमरोहट्यताङ्करानिदीषीदैरविदरतफण ङगमूपामुजंगम्‌ २१ यः सिन्धौ फेनरारिभुवि कुमुदवनं व्योति नक्षत्ररक्ष्ीरन्धो मुक्तापमूहस्तरुपु सुमनसो मा- नसे हसपंघः श्रीकण्ठे मृतिटेशशः शिखरिषु मणयो दिश नीरहीरपातः पाण्डुः श्रुण्डाम्रज- नमा जयति गणपतेः शीकराणां विकासः ३२ सानन्दं ननििहस्ताहतमरनरवाहूतकोमा-

,१ अधीनम्‌. वज्रम्‌. अप्निःः तुल्यम्‌. आधुन्वन्‌. गर्हः, प्रतिस्पधि. < दरुण्डादण्डः. भ्रः. १० शुण्डत्रिण. ११ शोषः, १२ वाडवः, १३ बहु. १४ भ्रमरस- म॒दायः, १५ शृरक्षः, १९ गण्डस्यलम्‌.» १७ मदोदक्रसरित्‌. १८ पुगतनप्‌. १९ गजश्रेष्ठः. २० ई. षत्‌. २१ अग्रभागः. २१ हिमम्‌. २२ मरुदद्ः.

¢ पुमाषितरतभाण्डागारम्‌ प्र०

रहिोसाननासा्रनभं विति फणिपतौ मे्परकोचमानि गण्डोड़ीनारिमालामुलरितककु- भम्तोण्डवे शृलपा्रवनायक्यश्चिरं वो वदनविघरैतयः पान्तु चीत्कारवल्ः ६६

1

सरस्वती

पतशवतमवीकण्ठङ्ारकविहारिणीम्‌ | नित्यं प्रगस्मवाचालामुपतिष्टे सरस्वतीम्‌ { मध्याय शुचय तस्मे नमो वाक्तच्वतन्तते विचित्रो यम्य विन्यापो विदधाति जगत्परप २॥ तदिव्यमन्ययं धाम पारम्वतमुपास्महे यत्प्रप्रादात््रछीयन्ते मोहान्ध- तममच्छगः ३॥ पातु वो नि्कपग्रावा मतिेमरः सरस्वती भज्ञेतरपरिच्छरं वचसैव करोति या # शारदा शारदाम्भोनवदना वदनाग सविदा सवंदास्माकं संनिषि च्म क्रियात्‌ ५॥ करवदरमदशमविशं भुवनतटं यत्सप्रादतः कवयः पश्यनिति ममतयः मा जयति सरस्वती देवी शरणं करवाणि रर्मदं ते चरणं वाणि चराचरोपनीव्यम्‌ करुणाकणः कयक्षपतिः कुरु मामम्ब छतार्भसाभेवाहम्‌ आश्षामृ राकषीमवदङ्खहीमापैव दापीकतदुग्धतिन्धुम्‌ मन्दस्मितेर्निन्दितशारदनदुं व- सदे ऽरविन्दासनमृन्दरि त्वाप्‌ वचांपि वाचस्पतिमत्सरेण पाराणि लब्धं अहमण्ड- रीव मुक्ताक्षमूतरत्वमुपेति यस्याः मा सप्रमादास्तु सरस्वती वरः ज्योतिस्तमोहरम- लोचनगोचरं तजिदवादुरापदरमं मधुनः मवाहम्‌ दरे त्वचः पुलकवन्ि परं प्रपद्ये सा- रखतं किमपि कामदुषं रहस्यम्‌ १० तव करकमरस्थां स्फादिकीभक्षमालां नखकरि- रणविमिश्चां दादिमीवीजवुहधया भ्रतिकलटमनुकषन्येन 'कीरो निषिद्धः स॒ भवतु मम भूतये वाणि ते मन्दहासः ११ तमोगणविनाशिनी सकटकाटमुद्योतिनी धरातल- विहारिणी जडइपमाजविददेपिणी कैशछानिपिप्रहायिनी लप्रदरोलपोदामिनी मदन्तरवल- म्बिनी मवतु कापि रकीदम्बिनी १२॥ या कृददेन्दुतुषारहारधवला या रुभ्रवसाढरता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्माप्नना या ब्ह्मच्युतरकरभमतििर्दैव : सदा वन्दिता पामां पातु सर्ठनी भगवती निःरोपनाञ्यापहा १३

कक

िवः। नमसतुद्ररिरशुभ्वचन्द्रचामरचारवे त्रेरोक्यनगरारम्भमूस्तम्भाय होभवे

) मधूरः. ~ भवरत फणा. नुघे. चालनम्‌. चतुष्पथम्‌. समूहः, सख. णोदिपरीक्षणरिला. पण्डितमूखयोर्भदम्‌. १० सरवदात्री. ११ उत्तमनिथिम्‌. १२ कुङाग्रव॒द्धयः. १३ कि ग्धम्‌. १४ स्फटिकरुमयीम्‌. १५ जपमालाम्‌. १६ मिध्राम्‌* १५ प्रतिक्षणम्‌, < कः, १९ स- छ्रदधधे. २० अङ्गान्‌; (क्षे) अन्धकारः. २१ मन्दबुद्धिः; पक्षे दलयोः सावण्यात्‌) जलम्‌. २२ वि. दननः; (पक्ष) चन्द्र. २३ सगस््ती; (पक्ष) मेघमाला,

ममा 9

[्र०१ | शिवः

वामा्गीरतवोमाङ्गि कुण्डलीरतरकुण्डलि भाविरस्तु पुरो वस्तु मृतिमृलम्बराम्बरम्‌ निरपादानसंमारमभित्तावेव तन्वते जगर्खत्रं नमस्तस्मै कैलाश्च्याय श॒छिनि ३॥ चन््राननाधदेहाय चन्द्रंशुसितमूतैये चन्दराकानल्नेत्राय चन्द्राथैशिरमे नमः मु जङ्कुण्डटी व्यक्तशरिशुभ्रांशुशीतगुः जगन्त्यपि सदापायादव्याच्चेतोहरः रिवः 4 पिनाकफणिबाेन्दुमस्ममन्दाकिनीयुता पवगैरनिता मूर्तिरपवगेमदास्तु वः & संपेवि- तमुगुतुङ्गं विद्योतितवेदवेदाङ्ग्‌ परिनतितमरङगंमनसिनमभङ्गं समाश्रये लिङ्गम्‌ स॒ जयति हिमकरटेखा चकास्ति यस्योमयोत्पुकाच्निहिता नयनप्रदीपकजलजिपूक्षया रजतशुक्िरिव पाणिग्रहे पटकितं वपुरैरां सूतिभूषितं जयति अङ्कुरित इव पनी मर्यस्मिन्भस्मावहोपोऽपि मा वम संबृणु वरिपमिदमिति मातङ्ग पितामहेनोक्त मा तयति सटजः कजलमिनाधरः रामु: १० जयति मरियापदान्ते गरट्येवेयकः स- रारातिः विर्षविरिखे विदाचचिव शरणं गट्बद्नकरवाटः ११ पंध्याप्रटिलाज्जदि- मपि कङ्कणफणिषीयमानमविजानन्‌ गोरीमुखापितमना विजगराहस्ितः रिषो नयति १२ प्रणयकुपितमियापदलक्षासंष्यनुन्धमधुरेन्दुः तद्वख्यकनकनिकपग्रावग्रीवः शिवो जयति १३ अहिमूपणोऽप्यमयदः सुकलितहालाहलोऽपि यो नियः दिम- सनोऽप्यखिटेशस्तं शाराधरशेखरं वन्दे १४ जयति जटाकिञनस्कं गङ्खामधु मुण्डव- टयवीजमयम्‌ गटगरट्पङ्कपंभवमम्भोरुहमाननं शंभोः १९ प्रतिधिम्नितगौरीमुख- विरोकनोत्कम्पदिभिलकरगछितः सेदमरपूर्यमाणः शमो: सटिलाञछिनयति १६ भरौदाय चाप्र छृतादीने" गुणं विषमदृष्टिः यश्चितर॑षच्युतशरो रश्षयर्मभाह्वीत्तम- स्त्म १७ उपहरणं विभवानां संहरणं सकरदुरितजाटस्य उद्धरणं संमारा्रणं वः श्रेयतेऽस्तु विश्वपतेः १८ मिक्षुकोऽपि सकटेप्पितदाता प्रेतमूमिनिल्योऽपि पवित्रः म॒तमित्रमपि योऽमयपन्री तं विचित्रचरितं हिवमीडे १९ पाणिग्रहै पषेत राजपुत्रयाः पादाम्बुनं पाणिप्तरोरुहाम्याम्‌ अदमानमारोपयतः स्मररिमन्दम्मितं मङ्कर- मातनोतु २० पाश्वस्थष्थ्वीधरराजकन्याप्रको पविम्‌ नंथुकरातरस्थ नमोऽस्तु ते मात-

००८०७०५ गम अ०७०४५०

1

~ ~~-~-~-~--~-------~----~--~~~~

१. सर्पः; दिगम्बरम्‌. उपकरणम्‌; (पक्षे) तल्किादिकरम्‌ संप्रति; पक्षे) समूहः. नानक्रागम्‌; (पक्ष) ` आट्यम्‌. चन्द्रकला; (क्षे) अगबेल्यक्रियाकौशसम्‌., < मोक्षः. परिणये. १० संजातपुटकम्‌. ११ भस्मना शोभितम्‌. १२ मदनः, १३ कष्टमूषरा, १४ म- दने. १५ आरम्भः. १६ केसरः. १५ तिटोचनो दिमाचलं धनुः, वामुक्रि ज्याम्‌, विष्णुं शरं ति- धाय तिपुरासुरं जघानेति प्रकृतोऽथः. चलनशरुन्यं धनुः, अहीनो धनुदण्डादन्यूनो गुणः, विषमा